Economics

โล่งอก!! ยกเลิกต่ออายุใบรง.4 ของขวัญปีใหม่

อุตสาหกรรมร่วมกับ ส.อ.ท. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Factory 4.0  มอบของขวัญปีใหม่ ยกเลิกต่ออายุใบอนุญาต รง.4  แต่โรงงานต้องรับรองตัวเอง สั่ง กนอ.ดูแลสร้างความเข้มแข็งชุมชนรอบนิคม 

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานลงนามบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู)ความร่วมมือของกระทรวงอุตสาหกรรมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ตามแผนยุทธศาสตร์ “Factory 4.0” พร้อมกล่าวว่า เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมกว่า 150,000 รายทั่วประเทศปรับเปลี่ยนสู่อุตสาหกรรม 4.0 ทางกระทรวงอุตสาหกรรมจะให้การสนับสนุนส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน และลดความยุ่งยาก การใช้บริการภาครัฐมากที่สุด เช่น นโยบายยกเลิกการต่ออายุใบ รง.4  ถือเป็นของขวัญปีใหม่ที่มอบกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการต้องทำการรับรองตนเอง หรือ Self-Declaration และโรงงานต้องดูแล 3 ส่วน

1.สิ่งแวดล้อมในพื้นที่โดยมิติใหม่ของโรงงานจะเป็นผู้สร้างไม่ใช่ผู้ทำลาย

2. การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งมีทุนสะสมที่ชุมชนจะใช้หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจของเขาได้

3.การพัฒนาคนในโรงงานและชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สร้างงานและอาชีพเสริมที่เชื่อมโยงหรือจ้างช่วงจากโรงงาน โดยเฉพาะผู้สูงวัยในภาคการผลิตที่จะกลับสู่ชุมชน

คนเหล่านี้ต้องอยู่ได้ไม่เป็นภาระลูกหลาน รัฐและเอกชนจะร่วมมือกันดูแล  ตามแผนนี้จะมีผลพลอยได้ คือได้ Big Data ภาคอุตสาหกรรม จะเกิดขึ้นพร้อมกับกระบวนการทำการรับรองตนเองของผู้ประกอบการ  Self-Declaration” ฐานข้อมูลนี้จะมีความสำคัญมากต่อการกำหนดนโยบายพัฒนาภาคการผลิตของไทยทั้งระบบของรัฐบาลในอนาคต

นอกจากนี้ ยังส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้ก้าวสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy ที่มีการผลิตแบบหมุนเวียน  ภาคเอกชนสามารถร่วมมือกับสถาบันการศึกษาผลักดันให้เกิดขึ้นของฮับ Circular Economy

หากมีสิ่งใดที่จะขอรับการสนับสนุนจากกระทรวงอุตสาหกรรมปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ ให้เอื้อต่อการเกิดขึ้นของ Circular Economy กระทรวงอุตสาหกรรมก็พร้อม ขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

นอกจากนี้ได้ให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จัดทำโครงการช่วยดูแลสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและวิสาหกิจชุมชนรอบๆนิคมอุตสาหกรรม

นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่าได้วางโรดแมปการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ  ที่ผ่านมาได้จัดตั้งคณะทำงานร่วมกับ ส.อ.ท. ประกอบด้วย  คณะทำงานพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ คณะทำงานแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการประกอบการอุตสาหกรรม คณะทำงานพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงพื้นที่ คณะทำงานเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและคณะทำงานพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

คณะทำงานพัฒนา และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด  ถือได้ว่าเป็นกลไกร่วมสำคัญระหว่างกระทรวง และ ส.อ.ท.ในการขับเคลื่อนนโยบายทั้ง 4 ด้าน ทั้งพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม ส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และชุมชน การพัฒนาแรงงานภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบสู่การปฏิบัติ

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight