ดูหนังออนไลน์
General

หนุนภาครัฐเดินหน้านโยบาย ‘ไม่รับ-ไม่ให้’ ของขวัญปีใหม่

“องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ” ออกจดหมายเปิดผนึกเรียกร้องภาครัฐเดินหน้านโยบาย “ไม่รับ-ไม่ให้ของขวัญปีใหม่” ลดโอกาสทุจริต

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT ออกจดหมายเปิดผนึก เรื่องการประกาศนโยบาย ไม่รับ ไม่ให้ ของขวัญในเทศกาลปีใหม่ โดยจดหมายระบุว่า ในช่วงปีที่ผ่านมามีหน่วยราชการและองค์กรของรัฐหลายแห่งนำนโยบายงดรับของขวัญ หรือ No Gift Policy มาใช้ โดยกำหนดให้บุคลากรในองค์กรทุกระดับ งดรับของขวัญตามเทศกาลต่างๆ พร้อมทั้งประกาศให้สาธารณชนร่วมรับทราบนโยบายดังกล่าวด้วย

นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) กล่าวว่า การดำเนินการเรื่องนี้ถือเป็นความริเริ่มสร้างสรรค์ ช่วยลดโอกาสของการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่รัฐโดยแอบแฝงไปกับการให้ของขวัญตามประเพณี และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติขององค์การสหประชาชาติ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ขอแสดงความชื่นชมหน่วยราชการและองค์กรของภาครัฐต่าง ๆ ที่ดำเนินการเรื่องดังกล่าวมาแล้วในปีที่ผ่านมา อาทิ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT)

“ขอสนับสนุนให้ดำเนินนโยบายนี้ต่อเนื่อง รวมทั้งรณรงค์ให้บุคลากรในองค์กร และสาธารณชนรับทราบอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะช่วงที่กำลังจะเข้าสู่เทศกาลปีใหม่นี้ทั้งขอเชิญชวนให้กระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ รวมถึงรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชนทุกแห่ง ร่วมนำนโยบายงดรับของขวัญมาใช้ เพื่อสร้างมาตรฐานที่ดีและโปร่งใสให้กับหน่วยราชการ และองค์กรภาครัฐของไทย ให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ ซึ่’นโยบายงดรับของขวัญนี้ ทางองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ พยายามผลักดันให้เป็นนโยบายระดับชาติด้วย เพื่อสร้างบรรทัดฐานที่ดีกับข้าราชการไทยในการปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน และเป็นหลักปฏิบัติ ให้ทุกคนมีส่วนร่วมป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทย” นายประมนต์ กล่าว

Add Friend Follow
Siree Osiri
Siree Osiri OHO BANGKOK