ดูหนังออนไลน์
Finance

‘ไอแบงก์’ คุยโวปีหน้าสร้างรายได้ทำกำไรกว่าพันล้าน 

“วุฒิชัย สุระรัตน์ชัย” ประกาศยุทธศาสตร์สร้างความเชื่อมั่น  รองรับการเพิ่มลูกค้า  ประสิทธิภาพ หลังเพิ่มทุนครบ 18,100 ล้านบาท คุยโวปีหน้าจะทำกำไรให้ได้กว่าพันล้าน 

นายพรเลิศ ลัธธนันท์ ประธานกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงผลการดำเนินการฟื้นฟูฐานะทางการเงินของธนาคาร ณ สิ้นปี 2561 น่าพอใจและสูงกว่าเป้าหมาย คาดว่าสิ้นปีนี้ธนาคารจะมีกำไรจากการดำเนินงานประมาณ 600 ล้านบาท หลังการตั้งสำรองหนี้สูญเพิ่มเติมเพื่อรองรับลูกหนี้ที่อาจด้อยคุณภาพในอนาคต จะทำให้ธนาคารมีกำไรสุทธิประมาณ 590 ล้านบาท ถือเป็นการสร้างกำไรในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

สำหรับการเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นใหญ่กระทรวงการคลัง หลังจากที่พ.ร.บ.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ได้รับการแก้ไขเพื่อให้กระทรวงการคลัง สามารถถือหุ้นในธนาคารได้เกิน 49% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดไปเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ปัจจุบันธนาคารได้รับชำระเงินเพิ่มทุนครบ 18,100 ล้านบาทแล้ว ส่งผลให้กระทรวงการคลังเป็นถือหุ้นเกือบ 100% ส่วนการหาพันธมิตร คงชะลอไปก่อน เพื่อรอโอกาสและผู้สนใจที่เหมาะสม

วุฒิชัย สุระรัตน์ชัย

ด้านนายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย ผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย กล่าวว่าได้จัดทำแผนเพื่อขยายธุรกิจเมื่อเงินเพิ่มทุนเข้ามา  อยู่ระหว่างนำเสนอคณะกรรมการนโยบายกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 7 ด้านที่คณะกรรมการธนาคารให้ไว้ ด้วย 3 แผนหลัก  คือ แผนพัฒนาธุรกิจเพื่อเพิ่มลูกค้า แผนพัฒนาองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพและความยั่งยืน แผนพัฒนาธุรกิจเพื่อเพิ่มลูกค้า จะยังคงมุ่งเน้นลูกค้ามุสลิมตามพันธกิจของธนาคาร เพื่อให้เป็นธนาคารหลักของลูกค้ามุสลิมในขณะเดียวกันก็จะเป็นทางเลือกที่ดีของลูกค้าทั่วไป โดยมีเป้าหมายการเติบโตทางด้านสินเชื่อในปี 2562 รวม 12,500 ล้านบาท เพื่อให้รายได้หลักเพิ่มขึ้น

ส่วนแผนพัฒนาองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เป็นแผนเพื่อปรับปรุงกระบวนการอำนวยสินเชื่อ  รวมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพด้านปฏิบัติการสินเชื่อให้มี Check & Balance ลดกระบวนการซ้ำซ้อนเพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพ รวมถึงการปรับ Platform ด้าน IT เข้าสู่การให้บริการด้วยระบบ Digital Banking เพื่อความสะดวกแก่ลูกค้าธนาคาร

ขณะที่แผนพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพ เป็นการพัฒนาบุคลาก รให้มีความสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ พัฒนาทักษะด้านการขาย พัฒนาความรู้ด้าน Islamic Banking & Finance เพื่อทำให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถและสมรรถนะในการทำงานเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ เป้าหมายของธนาคารด้านการเป็น”ธนาคารคุณธรรม”เพื่อยกระดับและพัฒนามาตรฐาน ด้านคุณธรรม   ซึ่งธนาคารจะดำเนินธุรกิจตามหลักศาสนาอิสลาม ซึ่งตั้งอยู่บนหลักคุณธรรม ดังนั้นหากพนักงานทุกคนตระหนักและปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและมีจริยธรรม มีวัฒนธรรมการทำงานที่โปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต ก็จะส่งผลให้เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง

สำหรับการทำกำไรปี 2562 ธนาคารตั้งเป้าไว้ว่าจะมีกำไรจากการดำเนินงาน 1,135 ล้านบาท  มีกำไรสุทธิประมาณ 1,088 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ราว 80% ธนาคารมุ่งมั่นที่จะกลับมาสู่ความแข็งแกร่งเป็นธนาคารที่ให้บริการทางด้านการเงิน ตามหลักการเงินอิสลาม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight