CSR

บ้านปูฯ กับการพัฒนาพลังงาน-สังคมยั่งยืน ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในประเทศ-นานาชาติ

ในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง (Era of Disruption) ดิจิทัลและความยั่งยืนเข้ามามีบทบาทมากขึ้นทุกขณะในทุกอุตสาหกรรม รวมไปถึงโลกของพลังงานด้วยเช่นเดียวกัน

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม ควบคู่กับความยั่งยืน ตระหนักดีถึงความสำคัญของการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีจำกัดเพื่อส่งมอบพลังงานในราคาที่สมเหตุสมผล มีความต่อเนื่อง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาสังคม และชุมชนอย่างยั่งยืน

ขานรับเทรนด์โลกด้วยกลยุทธ์ Greener & Smarter

ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บ้านปูฯ ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยกลยุทธ์ Greener & Smarter ที่เน้นการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และมีความชาญฉลาดในการดำเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดรับกับ 3 เมกะเทรนด์ของโลก

บริษัทฯ เดินหน้าเสริมทัพธุรกิจพลังงานแบบดั้งเดิมด้วยการผสานธุรกิจพลังงานทดแทนอย่างเต็มกำลัง เพื่อตอบโจทย์ เทรนด์พลังงานสะอาด (Clean Energy) ในปัจจุบัน พร้อม บริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) แบบบูรณาการ โดยการผนึกกำลังระหว่างกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ขององค์กร ครอบคลุมธุรกิจต้นน้ำ (ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ) ธุรกิจกลางน้ำ (การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานและการค้าถ่านหิน) และธุรกิจปลายน้ำ (ไฟฟ้า พลังงานทดแทนและระบบจัดการเทคโนโลยีพลังงาน) เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคเข้าถึงพลังงานได้ง่ายขึ้น ในราคาที่สมเหตุสมผล ลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายอันซ้ำซ้อน และ เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เสริมประสิทธิภาพการดำเนินงาน  สนองตอบเทรนด์การเชื่อมโยงผ่านดิจิทัล (Digital Connectivity)

มุ่งมั่นสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ

หนึ่งในพันธกิจของบริษัทฯ คือ การมุ่งสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อโลกและสังคม สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาแห่งสหัสวรรษของสหประชาชาติ หรือ UN Sustainable Development Goals (UNSDGs) เน้นการลดผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการพัฒนาขั้นตอนการดำเนินงานในธุรกิจหลัก เพื่อลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์  พร้อมเพิ่มการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีพลังงานสะอาด รวมถึงดำเนินงานตามแผนพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ

ทั้งนี้ บ้านปูฯ ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนให้เป็นรูปธรรม ทั้งในแง่การทำงาน การตอบแทนชุมชนและสังคมให้แก่พนักงาน ผ่าน 3 ค่านิยมองค์กร คือ ใจรัก (Passionate) สร้างสรรค์ (Innovative) และ มุ่งมั่นยืนหยัด (Committed)

พัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน บนแนวคิด “พลังความรู้ คือ พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา”

บ้านปูฯ เชื่อว่า”พลังความรู้ คือ พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา” หรือ Learning is the Power of Change and Development จึงมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการมอบองค์ความรู้ผ่านโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมระดับองค์กร ในรูปแบบต่างๆ รวมถึงให้ความสำคัญกับการเฟ้นหาและร่วมมือกับพันธมิตร ผู้มีความเชี่ยวชาญในทุกๆ โครงการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า แต่ละโครงการของบ้านปูฯ นั้นจะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นจริงในสังคมได้อย่างยั่งยืน

ตลอดระยะเวลา 14 ปีที่ผ่านมา บ้านปูฯ ริเริ่มและดำเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมต่างๆ โดยให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างศักยภาพของมนุษย์ ซึ่งถือเป็นทุนและกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ ด้วยการส่งต่อองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต รวมถึงเสริมสร้างแรงบันดาลใจทั้งในด้านการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และการนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

โดยครอบคลุมทั้งการเรียนรู้ในห้องเรียน และนอกห้องเรียน ผ่านโครงการต่างๆ เช่น โครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและครูให้ก้าวทันกับสถานการณ์โลก รวมทั้งมุ่งพัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนอย่างยั่งยืน ค่ายเพาเวอร์กรีน ที่สนับสนุนการเรียนรู้ของเยาวชนใจรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการลงมือปฏิบัติ และต่อยอดใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างเป็นระบบ

สโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปู ที่มุ่งพัฒนาทักษะและความถนัดทางด้านกีฬาไปพร้อมๆ กับทักษะชีวิตที่จำเป็นต่อการอยู่ร่วมกันในสังคม โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม ที่ถ่ายทอดทักษะทางธุรกิจและการสร้างผลกระทบเชิงบวกทางสังคม พร้อมกับมอบพื้นที่และโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคมได้ลงมือดำเนินกิจการให้เป็นจริงด้วยตนเอง เป็นต้น

โดยบ้านปูฯ ไม่หยุดที่จะพัฒนากิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจของสังคมและเทรนด์การเรียนรู้ของโลก อย่างล่าสุดกับ โครงการ Banpu B-Sports Thailand ที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ผ่านบอร์ดเกม ก่อให้เกิดนวัตกรรมทางการศึกษารูปแบบใหม่ ที่เรียกว่า”Game-based Learning”ซึ่งช่วยในการฝึกพัฒนาทักษะความรู้ที่จำเป็นสำหรับคนยุคใหม่ เช่น ทักษะด้านการวิเคราะห์ การคิดและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ การประเมินสถานการณ์ด้วยตรรกะและเหตุผล เป็นต้น

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight