ดูหนังออนไลน์
Business

เช็คเลย! เงินอุดหนุนบุตร เดือนเม.ย. 2564 โอนเงินเข้าบัญชีวันนี้ 600 บาท

เงินอุดหนุนบุตร เดือนเม.ย. 2564 โอนเงินวันนี้ เข้าบัญชีผู้ปกครอง ทั้งรายเดิมและรายใหม่ ที่ได้รับสิทธิ์จำนวน 600 บาท พร้อมวิธีตรวจสอบสถานะ

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โพสต์เพจเฟซบุ๊ก แจ้งการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือ เงินอุดหนุนบุตร เดือนเม.ย. 2564 โอนเงินเข้าบัญชีวันนี้ (9 เม.ย.) จำนวน 600 บาท โดยระบุว่า

เงินอุดหนุนบุตร เดือนเม.ย. 2564

“ศูนย์ปฏิบัติการ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอแจ้งการจ่ายเงินเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนเมษายน 2564 ดังนี้

 • ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชี ผู้มีสิทธิ ในวันที่ 9 เมษายน 2564
 • เบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ ดังนี้

ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุน (รายเดิม)

ผู้มีสิทธิรายใหม่ ที่ผ่านการพิจารณา โดยมีข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลของโครงการเงินอุดหนุนฯ ภายใน 25 มีนาคม 2564

 • จ่ายตรงงวด จำนวน 600 บาทต่อเดือน
 • จ่ายย้อนหลังให้ตามสิทธิ

เงินอุดหนุนบุตร เดือนเม.ย. 2564

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร. เบอร์ตรง 0 2651 6534, 0 2651 6920, 0 2651 6902 หรือ 0 2255 5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 147, 152 (โปรดติดต่อตามวันเวลาราชการ)

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง”

สำหรับโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือ “เงินอุดหนุนบุตร” โดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นหนึ่งในมาตรการที่ภาครัฐออกมา เพื่อเป็นสวัสดิการจ่ายเงินอุดหนุนช่วยเหลือ เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว จะเป็นการายเงินให้กับเด็กแรกเกิดจนถึงอายุครบ 6 ปี จำนวนรายละ 600 บาท ซึ่งกรมบัญชีกลาง ได้มีการกำหนดวันที่จะจ่ายเงินไว้อย่างชัดเจน ว่าแต่ละเดือน จะมีการโอนเงินในวันใด ซึ่งงวดเดือนเม.ย. 2564 กรมบัญชีกลางได้กำหนดการโอนเงินอุดหนุนบุตรไว้ในวันนี้ (9 เม.ย. 2564)

สำหรับวิธีการ ตรวจสอบสถานะเงินอุดหนุนบุตร สามารถตรวจสอบได้โดยการสแกน คิวอาร์โค้ด ด้านล่าง หรือ ที่ลิงก์ http://csgcheck.dcy.go.th/public/eq/popSubsidy.do

 

5 ขั้นตอนตรวจสอบ 

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ตรวจสอบสิทธิ คลิกที่นี่

 

2. ระบุเลขประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน

3. ระบุเลขประจำตัวประชาชนบุตรแรกเกิด

4. ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ

5. กดค้นหาข้อมูล สำหรับข้อมูลดังกล่าวจะมี Update สถานะการจ่ายเงิน ของทุกรอบเดือน

สถานที่รับลงทะเบียน เงินอุดหนุนบุตร ปี 63 

 • กรุงเทพมหานคร : ลงทะเบียนได้ที่ สำนักงานเขตในพื้นที่ที่พักอาศัยอยู่
 • เมืองพัทยา : ลงทะเบียนได้ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา
 • ส่วนภูมิภาค : ลงทะเบียนที่ สำนักงานเทศบาล หรือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ตามภูมิลำเนา

คุณสมบัติผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนบุตร 600 บาท

เด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ์

 • ต้องมีสัญชาติไทย
 • พ่อแม่ของเด็กต้องมีสัญชาติไทย หรือคนใดคนหนึ่ง มีสัญชาติไทย
 • เด็กต้องเกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนมีอายุครบ 6 ขวบ
 • อาศัยอยู่กับผู้ปกครอง ที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย
 • ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ ของหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน

ผู้ปกครองที่มีสิทธิ์ลงทะเบียน

 • มีสัญชาติไทย
 • เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิด ไว้ในอุปการะ (ไม่ใช่พ่อแม่ก็ได้)
 • เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย
 • อยู่ในครอบครัว ที่มีรายได้น้อย คือ สมาชิกในครัวเรือน มีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคนต่อปี

เอกสารที่ใช้ลงทะเบียน

เงินอุดหนุนบุตร เดือน พ.ย.

เงินอุดหนุนบุตร เดือน พ.ย.

 • แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)
 • บัตรประจําตัวประชาชน ของผู้ปกครอง
 • สูติบัตรเด็กแรกเกิด
 • สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง (บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก ธนาคารออมสิน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น)
 • สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก เฉพาะหน้าที่ 1 ที่มีชื่อของหญิงตั้งครรภ์ ในกรณีที่สมุดสูญหาย ให้ใช้เฉพาะสําเนาหน้าที่ 1 พร้อมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข บันทึกข้อมูล และรับรองสําเนา

เงินอุดหนุนบุตร เดือน ต.ค.

 • กรณีที่ผู้ยื่นคําร้องขอลงทะเบียน และสมาชิกในครัวเรือน ของผู้ยื่นคําร้องขอลงทะเบียน เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท ต้องมีเอกสาร ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ ของทุกคนที่มีรายได้ประจํา (สลิปเงินเดือน หรือเอกสารหลักฐาน ที่นายจ้างลงนาม)
 • สําเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะ หรือตําแหน่ง หรือเอกสารอื่นใด ที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2

อ่านข่าวเพิ่มเติม

 

WANPEN PUTTANONT