Economics

เปิดประมูลรถไฟไทย-จีน ช่วง 2 เส้นทาง 11 กม.

การรถไฟฯ เปิดประมูลรถไฟไทย-จีน ช่วงที่ 2 ต่อ เส้นทางอีก 11 กิโลเมตร วงเงิน 3.3 พันล้านบาท

รายงานข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน ในฐานะรักษาการผู้ว่าการรถไฟฯ ได้ลงนามในประกาศเรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน เฟสที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา งานสัญญาที่ 2-1 งานโยธาสำหรับช่วงสีคิ้ว-กุดจิก ระยะทาง 11 กิโลเมตร ราคากลาง 3,350 ล้านบาท ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อีอีซี รถไฟความเร็วสูง ญี่ปุ่น

เบื้องต้นการรถไฟฯ จะจำหน่ายเอกสารประกวดราคา (TOR) ให้เอกชนระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน- 17 ธันวาคม 2561 จากนั้นจะเปิดให้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาในวันที่ 18 ธันวาคม 2561 คาดว่าจะทราบรายงานชื่อผู้ชนะการประมูลไม่เกินเดือนธันวาคม โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเคยมีผลงานประเภทเดียวกันมูลค่าไม่ต่ำกว่า 500 ล้านบาทต่อสัญญา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเปิดประมูล ช่วงสีคิ้ว-กุดจิก นับเป็นการก่อสร้างรถไฟไทย-จีน ช่วงที่ 2 สำหรับช่วงแรกคือ ช่วงกลางดง-ปางอโศก ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างและยังคืบหน้าน้อยกว่าเป้าหมาย เพราะกรมทางหลวง (ทล.) ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นผู้ก่อสร้างรถไฟไทย-จีนช่วงแรก มีปัญหาติดขัดเรื่องการแบกจ่ายงบประมาณจากการรถไฟฯ

รถไฟไทย จีน

Add Friend Follow
NOPPHAWHAN TECHASANEE