ดูหนังออนไลน์
Business

เกษตรกรเฮ!! เคาะแนวทางปรับโครงสร้างหนี้ 5 หมื่นราย ชงคลังรีบไฟเขียว

เคาะแนวทางแก้หนี้เกษตรกร 5 หมื่นราย “จุรินทร์” ส่งต่อ “กระทรวงการคลัง” พิจารณาก่อนเข้าที่ประชุม ครม.ไฟเขียว

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้สมาชิกกองทุนฟื้นฟูเกษตรกรว่า ที่ผ่านมา คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ซึ่งมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน ได้มอบหมายให้ผู้แทนคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ ไปหารือกับสถาบันการเงินเจ้าหนี้ (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย สภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงบประมาณ เพื่อกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) จะได้ยกร่างแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้ที่เป็นธรรมทั้งฝ่ายเจ้าหนี้-ลูกหนี้ โดยต้องไม่กระทบวินัยการเงินการคลัง และควบคู่กันไปนี้ ก็ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของฝั่งเกษตรกรด้วย

และเมื่อวานนี้ (2 เม.ย 64) ทางกองทุนฟื้นฟูฯ ได้เสนอแนวทางให้คณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณา ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนทั้งภาครัฐและเกษตรกร และคณะกรรมการฯ ได้มีมติเลือกแนวทางให้กองทุนฟื้นฟูฯ ชำระหนี้แทนเกษตรกร – รัฐบาลชดเชยเงินต้น ใช้งบประมาณรวม 9,282 ล้านบาท แบ่งเป็น กองทุนฟื้นฟูฯชำระหนี้แทนให้เจ้าหนี้ เงินต้น 50% เป็นเงิน 4,641 ล้านบาท รัฐบาลชดเชยเงินต้นให้เจ้าหนี้ 50% เป็นเงิน 4,641 ล้านบาท สำหรับดอกเบี้ยตัดทิ้งทั้งหมด

ทั้งนี้ เกษตรกรลูกหนี้ต้องผ่อนชำระหนี้กองทุนฯ ให้ครบในระยะเวลา 5 – 15 ปี แนวทางดังกล่าว จะเป็นการแก้ปัญหาหนี้สินให้เกษตรกรสมาชิก 50,621 ราย ทั้งนี้ จะเสนอให้กระทรวงการคลังพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

มากไปกว่านั้น คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ ยังได้เห็นชอบให้คณะกรรมการจัดการหนี้เกษตรกรดำเนินการจัดการหนี้ได้ตามอำนาจหน้าที่ให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนหนี้ จำนวน 10,840 ราย 32,159 บัญชี มูลหนี้ 8.03 พันล้านบาท และเห็นชอบรายชื่อเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ ที่เป็นหนี้ NPA (เพิ่มเติม) จํานวน 33 ราย ยอดเงินรวม 39.88 ล้านบาท

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team