ดูหนังออนไลน์
Business

‘ซีพีเอฟ’ บริษัทเดียวในไทย ติดอันดับ ‘ดัชนีพัฒนาสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์ม’ ปี 63

ซีพีเอฟ หนึ่งเดียวของไทย เลื่อนขั้นเทียบชั้นบริษัทระดับโลก บนดัชนีชี้วัดการพัฒนาสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์มประจำปี 2563 

ซีพีเอฟ เป็นหนึ่งเดียวของไทย ที่ได้รับคะแนนเพิ่มขึ้นในทุกหมวด และได้รับการปรับเลื่อนชั้นขึ้นสู่ Tier 3 จาก Tier 4 ในรายงานเกณฑ์มาตรฐานทางธุรกิจตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ปี 2563 (The Business Benchmark on Farm Animal Welfare Report : BBFAW)

ในปีนี้ ซีพีเอฟ มีคะแนนที่โดดเด่นในด้าน Innovation and Leadership จากการลงทุนวิจัย และพัฒนา ด้านอาหารสัตว์ และการเลี้ยงสัตว์ มีการพัฒนาฟาร์มไก่ไข่ แบบไม่ใช้กรง (เคจฟรี) และเป็นรายแรกของประเทศ ที่ได้รับรองมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่ แบบไม่ใช้กรงของกรมปศุสัตว์

การนำระบบ Smart Farming มาใช้ในการเลี้ยงสัตว์ (ไก่) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รวมถึง การเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ 3Ts-Alliance ซึ่งตั้งโดย World Animal Protection โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะลดความเจ็บปวดของสุกรในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรทั่วโลก และ หัวข้อ Performance Reporting ซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลและมีการวัดผลการส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์อย่างเป็นระบบ

BBFAW เป็นการจัดอันดับบริษัทชั้นนำระดับโลก จำนวน 150 บริษัททั่วโลก ในเรื่องนโยบาย และการดำเนินงานด้านสวัสดิภาพสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม โดยแบ่งออกเป็น 6 ระดับ

ระดับสูงสุดคือระดับ 1 แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำอุตสาหกรรม จนถึงระดับ 6 คือการขาดแนวทางปฏิบัติ หรือขาดหลักฐาน ที่แสดงให้เห็นถึงการใส่ใจสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์มในการดำเนินธุรกิจ

เกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ ได้แก่

  1. การบริหารจัดการ และนโยบาย (Management Commitment and Policy)
  2. ธรรมาภิบาลและการจัดการ (Governance and Management)
  3. นวัตกรรมและความเป็นผู้นำ (Innovation and Leadership)
  4. การรายงานผลการดำเนินงานและผลกระทบ ( Performance Reporting and Impact)

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team