ดูหนังออนไลน์
Stock

GULF จ่ายไฟเข้าระบบจากหน่วยผลิตแรกให้กฟผ. จากโครงการ GSRC

GULF จ่ายไปเข้าระบบโครงการ GSRC หน่วยแรก กำลังผลิตติดตั้ง 662.5 เมกะวัตต์ ให้กฟผ. ระยะเวลา 25 ปี

GSRC

บริษัทกัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน) หรือ GULF เปิดเผยว่าบริษัทกัลฟ์ เอสอาร์ซี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้ากัลฟ์ เอสอาร์ซี (GSRC)ได้ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าจากหน่วยผลิตไฟฟ้าที่ 1 คิดเป็นกำลังผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 662.5 เมกะวัตต์เข้าระบบให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นที่เรียบร้อยในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ภายใต้ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนขนาดใหญ่ (Independent PowerProducerหรอื IPP) 

โครงการโรงไฟฟ้า GSRC ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเออีสเทิรน์ซีบอรด์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีกาลังผลิตไฟฟ้าติดตั้งจำนวน 2,650.0 เมกะวัตต์ และมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับกฟผ.จำนวน 2,500.0 เมกะวัตต์เป็น ระยะเวลา 25 ปี 

GSRC เป็นหนึ่งในโรงไฟฟ้า IPP ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ภายใต้บริษัท อินดิเพนเดนท์ พาวเวอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (IPD) ซึ่งดำเนินโครงการ IPP จำนวน 2 โครงการ ได้ับ แก่ โครงการ GSRC ที่กล่าวไปข้างต้นและโครงการ GPD ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 2,650.0 เมกะวตัต์ รวมเป็นกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งภายใต้ IPD ทั้งสิ้น  5,300.0 เมกะวัตต์

สาหรับโครงการ GSRC มีกำหนดการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชยห์น่วยที่ 2-4 ในเดือนตุลาคม 2564 มีนาคม 2565 และตลุาคม 2565 ตามลำดับ ส่วนโครงการ GPD มีกำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชยร์ะหว่างปี 2566 – 2567 

อ่านข่าวเพิ่มเติม:

The Bangkok Insight Editorial Team