ดูหนังออนไลน์
Economics

ข่าวดี! ขยายเวลา ‘ต่ออายุใบขับขี่ล่วงหน้า’ เป็น 6 เดือน ดีเดย์ 1 เม.ย.

ข่าวดี! ขยายเวลา “ต่ออายุใบขับขี่ล่วงหน้า” จาก 3 เดือน เป็น 6 เดือน ดีเดย์พรุ่งนี้ (1 เม.ย.) เพิ่มความสะดวกประชาชน

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดี กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ขบ. จะขยายระยะเวลาการต่ออายุใบอนุญาตขับขี่ (ใบขับขี่) ทั้งประเภทใบขับขี่รถส่วนบุคคลและใบขับขี่รถสาธารณะตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 ให้สามารถยื่นคำขอต่ออายุใบขับขี่ได้ก่อนใบขับขี่เดิมสิ้นอายุไม่เกิน 6 เดือน จากเดิมกำหนดไว้เพียง 3 เดือน

ต่ออายุใบขับขี่ล่วงหน้า

แนวทางดังกล่าวครอบคลุมใบขับขี่ทุกประเภท ได้แก่ ใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล, ใบขับขี่รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล, ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล, ใบขับขี่รถบดถนน, ใบขับขี่รถแทรกเตอร์, ใบขับขี่รถยนต์สาธารณะ, ใบขับขี่ รถยนต์สามล้อสาธารณะ และใบขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ

สาเหตุที่ ขบ. ต้องขยายระยะเวลา ต่ออายุใบขับขี่ล่วงหน้า เนื่องจากปัจจุบันจำนวนผู้ครอบครองใบขับขี่รถส่วนบุคคลและใบขับขี่รถสาธารณะมีจำนวนมากขึ้น ในขณะที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งได้เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับการให้บริการประชาชน รวมถึงได้นำระบบอบรมออนไลน์ e-Learning เข้ามาช่วยลดขั้นตอนแล้ว ทว่ายังไม่สามารถรองรับความต้องการใช้บริการของประชาชนได้ทั้งหมด

ดังนั้น ขบ. จึงแก้ไขระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มระยะเวลาดำเนินการให้มากขึ้น จาก 3 เดือน เป็น 6 เดือน ซึ่งเป็นการเพิ่มประโยชน์และขยายโอกาสให้ผู้ได้รับใบขับขี่มีเวลาในการดำเนินการขอต่ออายุใบขับขี่มากขึ้น

พร้อมขยายระยะเวลารับรองผลการอบรมออนไลน์ผ่านระบบ e-Learning ทางเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com จากเดิมมีอายุรับรอง 90 วัน เป็น 6 เดือน นับแต่วันที่ผ่านการอบรมให้สอดคล้องกัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ได้รับใบขับขี่สามารถดำเนินการต่ออายุใบขับขี่ได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด

นายจิรุตม์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขบ. ได้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ต้องการต่อ ใบขับขี่ สามารถเลือกอบรม e-Learning ทางเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com ได้ด้วยตนเองจากสถานที่ใดก็ได้ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีการอบรมทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่ การอบรมต่ออายุใบขับขี่รถส่วนบุคคล, การอบรมต่ออายุใบขับขี่ รถขนส่ง, การอบรมต่ออายุใบขับขี่รถสาธารณะ และการอบรมต่ออายุใบขับขี่รถส่วนบุคคล ที่สิ้นอายุเกิน 1 ปีขึ้นไป

นอกจากจะเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาการมาติดต่อกับทางราชการของประชาชนแล้ว ยังลดความเสี่ยงจากกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนในห้องอบรมเป็นระยะเวลานาน สอดคล้องตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยได้ขยายระยะเวลารับรองผลการอบรมออนไลน์ให้มีอายุ 6 เดือนนับแต่วันที่ผ่านการอบรม

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ได้รับใบขับขี่ทุกประเภทตรวจสอบวันสิ้นอายุ ใบขับขี่ เพื่อวางแผนการดำเนินการต่ออายุให้เรียบร้อยก่อนวันสิ้นอายุ

โดยผู้ต้องการดำเนินการด้านใบขับขี่ขอให้จองคิวล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th ของ ขบ. หรือแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue โดยสามารถดาวน์โหลดแอปฯ ฟรีได้ที่นี่

ขยายเวลา ต่ออายุใบขับขี่

ต่อ “ใบขับขี่” ต้องมีใบรับรองแพทย์

รายงานข่าวเปิดเผยด้วยว่า ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ขบ. ได้เพิ่มระเบียบใหม่ โดยกำหนดให้ผู้ที่ต้องการดำเนินการด้านใบขับขี่ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และใบอนุญาตผู้ประจำรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ทุกชนิด ทุกประเภท ต้องมีเอกสารใบรับรองแพทย์ เป็นหลักฐานประกอบการดำเนินการทุกครั้ง” ซึ่งใบรับรองแพทย์จะต้องใช้ประกอบในกิจกรรมดังต่อไปนี้ารขอใหม่ กรณีไม่เคยได้รับใบขับขี่หรือใบอนุญาตผู้ประจำรถมาก่อน การเปลี่ยนชนิด การต่ออายุ และการเปลี่ยนประเภท

โดยใบรับรองแพทย์นั้น ต้องเป็นไปตามแบบมาตรฐานของแพทยสภา มี 2 ส่วนคือ ส่วนที่ผู้ขอรับรองสุขภาพตนเองและส่วนของแพทย์ตรวจรับรอง ซึ่งจะต้องแสดงให้เห็นว่า ผู้นั้นไม่มีโรคประจำตัวหรือสภาวะของโรคที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่า อาจเป็นอันตรายขณะขับรถตามที่แพทยสภากำหนด

เนื่องจากข้อเท็จจริงสมรรถภาพของร่างกายของผู้ขับรถมีการเปลี่ยนแปลงไปตามวัยที่เพิ่มมากขึ้นและอาจมีโรคประจำตัว หรืออาจมีเหตุให้สมรรถภาพของร่างกายบกพร่องจนไม่สามารถขับรถได้ จึงจำเป็นต้องกำหนดให้ผู้ขับรถต้องเข้ารับการตรวจรับรองจากแพทย์ก่อนเบื้องต้น และจะมีการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายที่จำเป็นต่อการขับรถเมื่อมาติดต่อที่สำนักงานขนส่งทุกแห่ง ประกอบด้วย การทดสอบการมองเห็นสี การทดสอบสายตาทางลึก การทดสอบสายตาทางกว้าง และการทดสอบปฏิกิริยา

สำหรับใบรับรองแพทย์ตามแบบที่แพทยสภารับรองนั้น ผู้ขอรับ ใบขับขี่ หรือใบอนุญาตผู้ประจำรถ สามารถแจ้งวัตถุประสงค์ในการขอรับใบรับรองแพทย์ เพื่อให้แพทย์ออกใบรับรองแพทย์ให้ถูกต้องตรงกับวัตถุประสงค์การนำไปใช้และเป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด ส่วนในอนาคตจะมีการกำหนดสภาวะโรคที่ต้องห้ามในการขอรับใบอนุญาตขับรถเพิ่มเติมหรือไม่นั้น ขบ. จะประสานความร่วมมือกับแพทยสภาอย่างใกล้ชิดต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team