Economics

‘PTTGC’ ลงนามจองซื้อหุ้น ‘RGL’ ในอังกฤษรวม 281 ล้านบาท

“PTTGC” ลงนามจองซื้อหุ้น “RGL” ผู้ผลิต Rotomolding Compound รายสำคัญในสัดส่วน 49% รวมมูลค่าประมาณ 281 ล้านบาท

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบให้บริษัทโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมผ่านบริษัทในเครือเข้าซื้อหุ้น Revolve Group Limited (RGL) ประเทศสหราชอาณาจักร ในสัดส่วน 49% โดยเป็นการเข้าซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมและซื้อหุ้นเพิ่มทุนจาก RGL นั้น

ทั้งนี้ บริษัทได้ตกลงและลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นและจองซื้อหุ้น Revolve Group Limited (RGL) ประเทศสหราชอาณาจักร ในสัดส่วนร้อยละ 49 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 มูลค่ารวม 6.4 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง หรือประมาณ 281 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยน 43.885 บาทต่อปอนด์สเตอร์ลิง) ซึ่งราคาซื้อขายอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ขึ้นกับปัจจัยบางประการ

การลงทุนในครั้งนี้เป็นไปตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ ด้านการขยายการลงทุนต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ของบริษัท โดยมุ่งเน้นการลงทุนไปยังผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเฉพาะทางและมีสมรรถนะสูง (Performance Chemicals) โดย RGL เป็นผู้ผลิต Rotomolding Compound รายสำคัญที่มีสัดส่วนในการทำธุรกิจในลำดับต้นๆ ของทวีปยุโรป และเขตโอเชียเนีย จากฐานการผลิตในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ได้แก่ ประเทศอังกฤษ โปแลนด์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และมาเลเซีย วัตถุดิบหลักที่ใช้ได้แก่เม็ดพลาสติกประเภท LLDPE

ทั้งนี้ คาดว่าการโอนหุ้นที่ซื้อขายตามสัญญาซื้อขายหุ้นและจองซื้อหุ้นข้างต้นจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 ภายหลังการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการขออนุญาตบอกกล่าวหรือขอความยินยอมต่อหน่วยงานหรือบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight