ดูหนังออนไลน์
Business

เปิดส่วนต่าง ‘ประกันรายได้ ประกันราคาข้าว’ ปี 2563/64 งวด 17 มีทั้งเพิ่มและลด

เปิด ส่วนต่าง “ประกันรายได้ ประกันราคาข้าว” ปี 2563/64 งวด 17 มีส่วนต่างราคาข้าว 2 ชนิดลดลง อีก 2 ชนิดส่วนต่างเพิ่มขึ้น

วานนี้ (1 มี.ค. 64) นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้ออกประกาศเรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/64 รอบที่ 1 (งวดที่ 17)

ส่วนต่าง ประกันรายได้ ประกันราคาข้าว งวด 17

ตามที่คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการ ประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้ออกประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ การดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/64 รอบที่ 1 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ไปแล้วนั้น

เพื่อให้การดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้สูงขึ้น คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม กุมภาพันธ์ 2564 เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/64 รอบที่ 1 (งวดที่ 17)

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2.1 ของคำสั่งคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ ที่ 3/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว จึงออกประกาศ ดังนี้

ส่วนต่าง ประกันราคาข้าว งวด 17

ส่วนต่าง ” ประกันรายได้ ประกันราคาข้าว” 2563/64 รอบที่ 1 งวด 17

ข้อ 1 ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ 1 มีนาคม 2564 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการ ประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/64 รอบที่ 1 (งวดที่ 17) ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/2564 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 22 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 สำหรับข้อความเปลือกชนิดต่าง ๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

  • ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยว
  • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 12,050.59 บาท
  • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,791.00 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 10,916.68 บาท
  • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 11,221.75 บาท

ข้อ 2 การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงินงวดที่ 17 ในวันที่ 1 มีนาคม 2564 ดังนี้

  • ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยว
  • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 1,949.41 บาท
  • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 209.00 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 83.32 บาท
  • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 778.25 บาท

ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564

รายงานข่าวเปิดเผยว่า ในการจ่ายส่วนต่าง ประกันรายได้ ปี 2563/64 รอบที่ 1 งวด 17 นั้น ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่และข้าวเปลือกหอมปทุมธานีมีส่วนต่างลดลงเมื่อเทียบกับงวดที่แล้ว แต่ข้าวเปลือกเจ้าและข้าวเหลือกเหนียวที่มีส่วนต่างราคาเพิ่มขึ้น

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team