ดูหนังออนไลน์
General

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ ‘พันตรีหญิง อนุสรา สิริวชิรภักดิ์’

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร ความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ ในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล จำนวน 7 นาย ดังนี้

  1. ว่าที่ พันโท ธวัชชัย ใบผ่อง                 เป็น พันโท
  2. ว่าที่ พันตรี เกรียงไกร อ่อนสูงเนิน       เป็น พันตรี
  3. ว่าที่ พันตรีหญิง อนุสรา สิริวชิรภักดิ์     เป็น พันตรีหญิง
  4. ว่าที่ ร้อยเอก นพณัฐ ชุณหะนันทน์       เป็น ร้อยเอก
  5. ว่าที่ ร้อยโท จารึก เขียนวารี                เป็น ร้อยโท
  6. ว่าที่ ร้อยโท สมเจตน์ สักลอ                เป็น ร้อยโท
  7. ว่าที่ ร้อยโท ปัญญาวัฒน์ มีสวัสดิ์         เป็น ร้อยโท

ทั้งนี้ ลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 2 ลำดับที่ 4 ถึงลำดับที่ 6 ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2563 ลำดับที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม พุทธศักราช 2563 และลำดับที่ 7 ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม พุทธศักราช 2563

ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม พุทธศักราช 2564

เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team