ดูหนังออนไลน์
COVID-19

โรงชำแหละสุกร เป็นเหตุ ปทุมธานีสั่งด่วน ปิดพื้นที่รอบโรงงาน ป้องกันโควิด

ผู้ว่าฯ ปทุมธานี ออกคำสั่งด่วน ปิดอาคาร สำนักงาน พื้นที่รอบโรงงานชำแหละสุกร ปรีชาอินเตอร์ฟู้ด 14 วัน หากฝ่าฝืนเจอทั้ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ-พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี และผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดปทุมธานี มีคำสั่งด่วนที่ 2134/2561 เรื่อง สถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19)

ตามคำสั่งจังหวัดปทุมธานีที่ 1683/2564 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ให้ปิดสถานที่ตลาดพรพัฒน์และตลาดสุชาติ และต่อมาได้มีคำสั่งที่ 1972/2560 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่อนคลายให้เปิดสถานที่ตลาดดังกล่าว และอาคารพาณิชย์โดยรอบ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ถือปฏิบัติแล้วนั้น

โดยที่ปรากฏสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ขึ้นใหม่ ในพื้นที่เนื่องจากพบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ เป็นแบบกลุ่มก้อน ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 34 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ประกอบกับข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ 2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 และข้อกำหนด (ฉบับที่ 18) ลงวันที่ 29 มกราคม 2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี โดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 15/2564 วันที่ 1 มีนาคม 2564 จึงให้ปิดโรงงาน อาคาร สำนักงาน และพื้นที่พักคนงานโดยรอบสถานที่ประกอบการ ของบริษัท ปรีชาอินเตอร์ฟู้ด จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 416, 484 ซอยพหลโยธิน 127 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และสถานที่พักซากสัตว์ ตั้งอยู่เลขที่ 1/104 ซอยรังสิต – ปทุมธานี 21 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เป็นเวลา 14 วัน

และให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และเจ้าของกิจการ หรือสถานที่ดำเนินการทำความสะอาด ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ในสถานที่เสี่ยงดังกล่าว และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามแนวทางของคำสั่งจังหวัดปทุมธานี และมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

เมื่อครบกำหนด 3 วันหากได้ดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์การสอบสวนโรค ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดครบแล้ว และมีความพร้อมในการเปิดดำเนินการ สามารถยื่นแผนการจัดการ และมาตรการควบคุมโรค ต่อศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ เพื่อขอความเห็นชอบของ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี เปิดดำเนินการต่อไปได้

ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม มีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ. ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

สั่ง ณวันที่ 1 มีนาคม 2564

อ่านข่าวเพิ่มเติม

WANPEN PUTTANONT