Business

กรมประมงนัดหารือสัปดาห์หน้า แก้ปัญหาราคาหมึกร่วง

กรมประมงนัดหารือ แนวทางแก้ปัญหาราคาหมึกตกต่ำสัปดาห์หน้า

อดิศร พร้อมเทพ

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า ได้นัดประชุมหารือร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสัปดาห์หน้า เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาราคาหมึกตกต่ำ

ปัญหาดังกล่าว เกิดจากการที่ไทยเปิดให้มีการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำแบบเสรีจากประเทศเพื่อนบ้าน และได้มีการขอให้กรมประมงแก้ไขพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ที่เกี่ยวกับการนำเข้าสัตว์น้ำให้ชัดเจน  รวมถึงขอให้กรมประมงตอบข้อร้องเรียนดังกล่าวว่า ประเทศไทยเป็นสมาชิกของอาเซียน ภายใต้มาตรการและข้อตกลงทางการค้าเสรีอาเซียน หรือาฟตาส่งผลให้ภาษีนำเข้าสำหรับสัตว์น้ำเป็น “ศูนย์” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553  ถือเป็นการเปิดเสรีทางการค้าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

การเปิดเสรีดังกล่าว ทำให้ภาครัฐไม่สามารถกำหนดหรือควบคุมปริมาณการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำและราคาได้ และไทยได้มีการนำเข้าสัตว์น้ำเข้ามาเพื่อการบริโภคอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้พบว่าปริมาณการนำเข้าสัตว์น้ำประเภทแช่เย็นแช่แข็งเพื่อการบริโภคมีปริมาณ “ลดลง” เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

แต่อย่างไรก็ตาม การนำเข้าหมึกจากเมียนมากลับพบว่ามีปริมาณเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 11%  แต่มูลค่าลดลง 4%  โดยเป็นผลมาจากช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ผลผลิตหมึกที่จับได้ในประเทศมีมากเพิ่มขึ้นถึง 8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทำให้ปริมาณหมึกในภาพรวมเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ส่งผลให้ราคาในช่วงเดือนสิงหาคม 2561 ลดลง 3.5% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นไปตามกลไกตลาด

ส่วนประเด็นการแก้ไขพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 เพื่อให้การนำเข้าสัตว์น้ำมีความชัดเจนนั้น ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการกำหนดมาตรการด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Sanitary and Phytosanitary Measures) เพื่อตรวจสอบสารตกค้างและสารปนเปื้อนของสินค้าสัตว์น้ำที่นำเข้าอย่างเคร่งครัดอยู่แล้ว

อีกทั้ง ยังมีมาตรการในการควบคุมการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำให้ปราศจากทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ซึ่งเป็นไปตามกฎระเบียบ IUU เพื่อรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสัตว์น้ำให้มีความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค สามารถแปรรูปเพื่อการส่งออกได้ในตลาดโลก ซึ่งมาตรการดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ กรมประมงยังได้นำระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้เพื่อลดความยุ่งยากในการจัดทำเอกสารต่าง ๆ เช่น การดำเนินการออกหนังสือกำกับการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำ (Marine Catch Purchasing Document : MCPD) เพื่อให้การสืบค้นแหล่งที่มาของสัตว์น้ำมั่นใจได้ว่าไม่ได้มาจากการทำประมงผิดกฎหมาย เป็นต้น

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight