ดูหนังออนไลน์
General

โพลชี้ คนไทยยึด ‘กตัญญู’ น้อยลง ห่างไกล ‘ศาสนา’ มากขึ้น

“นิด้าโพล” เผยผลสำรวจล่าสุด พบ คนไทยยึดถือความกตัญญูพ่อแม่-ผู้มีพระคุณน้อยลง ชาวพุทธห่างไกลศาสนามากขึ้น

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง วันมาฆบูชา และ วันกตัญญูแห่งชาติ ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2564 จากประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,314 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับวันมาฆบูชา และวันกตัญญูแห่งชาติ

การรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับ การประกาศให้วันมาฆบูชาเป็น “วันกตัญญูแห่งชาติ”

 • ร้อยละ 83.56 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ
 • ร้อยละ 16.44 ระบุว่า ทราบ

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจวันมาฆบูชา โอวาทปาฏิโมกข์ : หลักธรรมที่ควรปฏิบัติภายใต้สังคมไทยในยุคปัจจุบัน เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 พบว่า ผู้ที่ระบุว่า ทราบมีสัดส่วนลดลง ซึ่งในขณะที่ผู้ที่ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

ความคิดเห็นของประชาชนต่อคำกล่าวที่ว่า “ทุกวันนี้คนไทยยึดถือความกตัญญู ต่อบุพการี น้อยลง”

 • ร้อยละ 44.37 ระบุว่า เห็นด้วยมาก
 • ร้อยละ 24.96 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย
 • ร้อยละ 11.57 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย
 • ร้อยละ 18.04 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย
 • ร้อยละ 1.06 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ/ไม่ตอบ

ความคิดเห็นของประชาชนต่อคำกล่าวที่ว่า “ทุกวันนี้คนไทยยึดถือความกตัญญู ต่อผู้มีพระคุณ (ที่ไม่ใช่บุพการี) น้อยลง”

 • ร้อยละ 40.41 ระบุว่า เห็นด้วยมาก
 • ร้อยละ 27.55 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย
 • ร้อยละ 13.24 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย
 • ร้อยละ 18.11 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย
 • ร้อยละ 0.69 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ/ไม่ตอบ

ความคิดเห็นของประชาชนต่อคำกล่าวที่ว่า “ทุกวันนี้คนไทยยึดถือความกตัญญู ต่อแผ่นดิน/ประเทศ น้อยลง”

 • ร้อยละ 37.44 ระบุว่า เห็นด้วยมาก
 • ร้อยละ 21.77 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย
 • ร้อยละ 12.18 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย
 • ร้อยละ 24.81 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย
 • ร้อยละ 3.80 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ/ไม่ตอบ

การรับรู้ของผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ เกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญทางพระพุทธศาสนาใน “วันมาฆบูชา”

 • ร้อยละ 51.92 ระบุว่า ทราบ (สามารถระบุได้ถูกต้องว่า เป็นวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 และมีพระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย เพื่อสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ ผู้ได้อภิญญา 6 และเป็นพระสงฆ์ที่ได้รับการอุปสมบทโดยตรง จากพระพุทธเจ้า (เอหิภิกขุอุปสัมปทา))
 • ร้อยละ 48.08 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจวันมาฆบูชา โอวาทปาฏิโมกข์: หลักธรรมที่ควรปฏิบัติภายใต้สังคมไทยในยุคปัจจุบัน เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 พบว่า ผู้ที่ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ มีสัดส่วนลดลง ซึ่งในขณะที่ผู้ที่ระบุว่า ทราบ มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

ความคิดเห็นของผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ กับคำกล่าวที่ว่า “ทุกวันนี้ชาวไทยพุทธห่างไกลศาสนา”

 • ร้อยละ 35.28 ระบุว่า เห็นด้วยมาก
 • ร้อยละ 27.36 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย
 • ร้อยละ 14.48 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย
 • ร้อยละ 20.24 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย
 • ร้อยละ 2.64 ระบุว่า  ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ/ไม่ตอบ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team