ดูหนังออนไลน์
Business

มาส่องเร็ว! ผลบริหารสิ้นปี 63 ‘กองทุนประกันสังคม’ มูลค่าเติบโตเฉียด 9 หมื่นล้าน

ผู้ประกันตนมาเร็ว! ส่องผลการบริหารเงินสิ้นปี 2563 “กองทุนประกันสังคม” มูลค่า เติบโต 8.9 หมื่นล้าน ฐานะรวมใกล้แตะ 2.2 ล้านล้านบาท

สำนักงานประกันสังคมได้สรุป ผลการบริหารกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน ในปี 2563  ดังนี้

มูลค่า กองทุนประกันสังคม

กองทุนประกันสังคม

กองทุนประกันสังคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มี มูลค่า 2,184,407 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินสมทบจากนายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐบาล จำนวน 1,457,051 ล้านบาท และดอกผลสะสมจากการลงทุนสุทธิตั้งแต่ปี 2534 รวมกำไรขาดทุนที่ยังไม่รับรู้รวมอยู่ที่ 727,356 ล้านบาท

กองทุนประกันสังคมนำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์เสี่ยง 468,081 ล้านบาท หรือคิดเป็น 21% และหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง 1,716,326 ล้านบาท คิดเป็น 79% มีรายละเอียดดังนี้

 • พันธบัตรรัฐบาล, ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.), รัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังค้ำประกัน 1,473,211 ล้านบาท หรือ 67.44%
 • หู้กู้เอกชนหรือ Securitized debt ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อ 85,835 ล้านบาท หรือ 3.93%
 • หน่วยลงทุนตราสารหนี้ต่างประเทศที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 153,066 ล้านบาท หรือ 7.01%
 • เงินฝาก 4,215 ล้านบาท หรือ 0.19%
 • พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน 10,460 ล้านบาท หรือ 0.48%
 • ตราสารทุนไทย 275,619 ล้านบาท หรือ 12.62%
 • หน่วยลงทุนตราสารทุนต่างประเทศ 105,311 ล้านบาท หรือ 4.82%
 • หน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์ โครงสร้างพื้นฐาน และทองคำ 76,690 ล้านบาท หรือ 3.51%

เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 ซึ่ง กองทุน ประกันสังคมมีมูลค่า 2,095,393 ล้านบาทพบว่า มูลค่าของกองทุนฯ เพิ่มขึ้น 89,014 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินสมทบจากนายจ้าง ลูกจ้าง รัฐบาลเพิ่มขึ้น 27,688 ล้านบาท และดอกผลสะสมจากการลงทุนสุทธิ รวมกำไรขาดทุนที่ยังไม่รับรู้เพิ่มขึ้น 61,326 ล้านบาท

เงินลงทุนสะสมกองทุนประกันสังคม 2563

กองทุน เงินทดแทน

กองทุนเงินทดแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีมูลค่าอยู่ที่ 67,069 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินสมทบจากนายจ้าง 43,364 ล้านบาท และเกิดดอกผลสะสมจากการลงทุนตั้งแต่ปี 2547 รวมกำไรขาดทุนที่ยังไม่รับรู้อยู่ที่ 23,705 ล้านบาท

กองทุนเงินทดแทน นำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์เสี่ยง 13,408 หมื่นล้านบาท หรือ 20% และหลักทรัพย์มั่นคงสูง 53,661 ล้านบาท หรือ 80% มีรายละเอียดดังนี้

 • พันธบัตรรัฐบาล ธปท. รัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน 36,568 ล้านบาท หรือ 54.52%
 • ตราสารหนี้อยู่ในอันดับความน่าเชื่อถือ 7,879 ล้านบาท หรือ 11.75%
 • หน่วยลงทุนตราสารหนี้ต่างประเทศที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 9,341 ล้านบาท หรือ 13.9%
 • เงินฝาก 127 ล้านบาท หรือ 0.19%
 • พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังไม่ค้ประกัน 515 ล้านบาท หรือ 0.77%
 • ตราสารทุนไทย 5,500 ล้านบาท หรือ 8.20%
 • หน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์ โครงสร้างพื้นฐาน และทองคำ 7,393 ล้านบาท หรือ 11.02%

เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 ซึ่ง กองทุน เงินทดแทนมีขนาด 64,549 ล้านบาทพบว่า กองทุนฯ มีขนาดใหญ่ขึ้น 2,520 ล้านบาท โดยเงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มขึ้น 452 ล้านบาท และดอกผลสะสมจากการลงทุนสุทธิ รวมกำไรขาดทุนที่ยังไม่รับรู้เพิ่มขึ้น 2,068 ล้านบาท

ประกันสังคม 2563

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team