ดูหนังออนไลน์
Personal Finance

กบข. ส่ง ‘ใบแจ้งยอดเงิน’ ถึงข้าราชการทั่วประเทศ เปิด 3 ช่องทางขอผ่านออนไลน์

ได้หรือยัง? กบข. ส่ง “ใบแจ้งยอดเงิน” ถึงข้าราชการทั่วประเทศ เปิด 3 ช่องทางขอเอกสารออนไลน์ ยื่นภาษีได้เร็ว

นางศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า กบข. ได้จัดส่งเอกสารใบแจ้งยอดเงินสมาชิกประจำปี 2563 ให้กับสมาชิกทั่วประเทศเรียบร้อยแล้ว ทั้งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Statement) และรูปแบบเอกสารผ่านหน่วยงานต้นสังกัด

ในปีนี้ กบข. ได้พัฒนารูปแบบ ใบแจ้งยอดเงิน ประจำปี 2563 โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน

  • ส่วนที่ 1 เป็นการแสดงยอดเงินสะสมของสมาชิก และเงินที่รัฐสมทบ พร้อมผลตอบแทนที่ กบข. บริหารให้
  • ส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลยอดเงินสะสมที่สมาชิกนำส่งในระหว่างปี 2563 เพื่อนำไปประกอบการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ กบข. ยังได้เพิ่มช่องทางการรับใบแจ้งยอดเงินแบบครบวงจร ทั้งในรูปแบบเอกสารและออนไลน์ให้สมาชิกสะดวกยิ่งขึ้น โดยสมาชิกสามารถเลือกรับใบแจ้งยอดเงินได้ทั้งรูปแบบเอกสาร ซึ่งจะจัดส่งไปยังหน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิก หรือ เลือกรับใบแจ้งยอดเงินรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะจัดส่งไปทางอีเมลของสมาชิกตามข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ รวมถึงสามารถดาวน์โหลดได้ด้วยตนเอง ผ่าน 3 ช่องทางออนไลน์ ดังนี้

  • My GPF Application เข้าผ่านสมาร์ทโฟน ที่เมนู “บัญชีของฉัน” เลือกเมนู “ดาวน์โหลด/e-Statement” และเลือก “ขอสำเนาใบแจ้งยอดเงิน”
  • My GPF Website เข้าผ่านคอมพิวเตอร์ที่เว็บไซต์ http://mygpf.gpf.or.th ที่เมนู “บัญชีของฉัน” และเลือก “ขอสำเนาใบแจ้งยอด”
  • LINE กบข. @gpfcommunity เข้าผ่านสมาร์ทโฟน ที่เมนู “ดาวน์โหลดใบแจ้งยอดเงิน” ในเมนูหน้าแชท Line กบข. ซึ่งสมาชิกจะได้รับใบแจ้งยอดเงินเป็นไฟล์สกุล pdf ที่มีรหัสผ่าน เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลสมาชิกมากยิ่งขึ้น

นางศรีกัญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า ใบแจ้งยอดเงินประจำปีเป็นเอกสารสำคัญ สมาชิกควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ทั้งยอดเงิน และข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ หน่วยงานของตนเอง และปรับแก้ให้เป็นปัจจุบัน

โดยสมาชิกสามารถนำใบแจ้งยอดเป็นหลักฐานประกอบการยื่นภาษีประจำปีภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 แต่หากยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพากร และผ่านแอปพลิเคชัน Rd smart tax สมาชิกจะสามารถยื่นได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งหากสมาชิกรีบยื่นภาษีก็จะทำให้ได้รับเงินคืนภาษีเร็ว และสามารถนำเงินดังกล่าวไปบริหารต่อไป

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ Facebook กบข. หรือ Line GPF Community และที่ GPF Contact Center โทร. 1179

ช่องทางรับใบแจ้งยอด กบข.

สำหรับ กบข. มีสถานะเป็นองค์กรของรัฐจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะ ไม่มีสถานะเป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีคณะกรรมการ (บอร์ด) กบข. เป็นผู้กำหนดนโยบาย โดยข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 กบข. มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิประมาณ 1.02 ล้านล้านบาท และมีสมาชิกประมาณ 1.1 ล้านคน 

สมาชิก กบข. ประกอบด้วยข้าราชการ 12 ประเภท ได้แก่ ข้าราชการพลเรือน, ข้าราชการฝ่ายตุลาการ, ข้าราชการฝ่ายอัยการ, ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย, ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, ข้าราชการรัฐสภาสามัญ

ข้าราชการตำรวจ, ข้าราชการทหาร, ข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, ข้าราชการตุลาการศาลปกครอง, ข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, ข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ในปี 2563 ที่ผ่านมาซึ่งมีสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาด กบข. สามารถทำผลตอบแทนให้กองทุนส่วนสมาชิก 4.79% และผลตอบแทน 4.93% สำหรับแผนหลัก ซึ่งสมาชิกกว่า 90% อยู่ในแผน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team