ดูหนังออนไลน์
General

โพลเผย ‘นักการเมือง’ อาชีพสุดท้ายที่ควรได้รับวัคซีนป้องกันโควิด!!

“นิด้าโพล” เผยผลสำรวจประชาชน ชี้ “นักการเมือง” เป็นอาชีพสุดท้ายที่ควรได้รับวัคซีนป้องกันโควิด ขณะที่ “กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ การสาธารณสุข” ควรเป็นกลุ่มเป้าหมายแรก

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ให้ใครก่อนดี” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2564 จากประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,318 หน่วยตัวอย่าง

เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ 97.0%

จากการสำรวจ เมื่อถามถึงจังหวัดที่ควรเป็นกลุ่มเป้าหมายแรกในการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 พบว่า ส่วนใหญ่ 56.90% ระบุว่า จังหวัดที่มีการแพร่ระบาดมากในรอบที่ 2 ที่ผ่านมา รองลงมา 16.77% ระบุว่า เริ่มทุกจังหวัดพร้อม ๆ กัน 10.70% ระบุว่า จังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ 10.39% ระบุว่า จังหวัดที่อยู่ติดกับชายแดนทั้งหมด และ 5.24% ระบุว่า จังหวัดที่มีการลงทุนด้านอุตสาหกรรมสูง

ด้านกลุ่มอายุที่ควรเป็นกลุ่มเป้าหมายแรกในการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 พบว่า ส่วนใหญ่ 38.01% ระบุว่า กลุ่มวัยทำงาน ตั้งแต่ 20 – 59 ปี รองลงมา 37.10% ระบุว่า กลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป) 15.10% ระบุว่า เริ่มทุกกลุ่มอายุพร้อม ๆ กัน และ 9.79% ระบุว่า กลุ่มเด็กและเยาวชนที่อายุไม่เกิน 20 ปี

เมื่อถามถึงกลุ่มอาชีพที่ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นกลุ่มเป้าหมายแรก พบว่า ส่วนใหญ่ 40.48% ระบุว่าเป็น กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ การสาธารณสุข รองลงมา 14.41% ระบุว่าเป็น กลุ่มผู้รับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน 8.87% ระบุว่าเป็น กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ

7.59% ระบุว่าเป็น เริ่มทุกกลุ่มอาชีพพร้อม ๆ กัน 5.29% ระบุว่าเป็น กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านการเดินทางและขนส่งทุกชนิด 4.93% ระบุว่าเป็น กลุ่มนักเรียน/นักศึกษา 4.85% ระบุว่าเป็น กลุ่มเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ 4.38% ระบุว่าเป็น กลุ่มข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3.82% ระบุว่าเป็น กลุ่มพนักงานบริษัทเอกชน 3.49% ระบุว่าเป็น กลุ่มพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน 1.41% ระบุว่าเป็น กลุ่มเกษตรกร ประมง และ 0.48% ระบุว่าเป็น กลุ่มนักการเมือง

ส่วนความคิดเห็นของประชาชนต่อการบังคับให้ชาวต่างชาติทุกคนในประเทศไทยฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 พบว่า ส่วนใหญ่ 44.54% ระบุว่า ควรบังคับชาวต่างชาติทุกคนให้ฉีดวัคซีน รองลงมา 28.22% ระบุว่า ควรเป็นไปตามความสมัครใจในการฉีดวัคซีน 26.25% ระบุว่า ควรบังคับเฉพาะชาวต่างชาติกลุ่มเสี่ยงให้ฉีดวัคซีน และ 0.99% ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ให้กับชาวต่างชาติในประเทศไทย พบว่า ส่วนใหญ่ 38.92% ระบุว่า ชาวต่างชาติทุกคนต้องเสียเงินในการฉีดวัคซีนเอง รองลงมา 31.72% ระบุว่า ชาวต่างชาติที่เสียภาษีถูกต้องเท่านั้นที่ควรได้รับการฉีดวัคซีนฟรี 25.72% ระบุว่า ชาวต่างชาติทุกคนควรได้รับการฉีดวัคซีนฟรี 0.68% ระบุว่า ชาวต่างชาติกับรัฐบาลจ่ายคนละครึ่ง และ 2.96% ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team