ดูหนังออนไลน์
PR News

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ตั้ง ‘วิรไท’ เป็นประธานกรรมการบริหาร

คณะกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุมประจำปีขึ้นที่วังสระปทุม โดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุม

ในโอกาสนี้ ที่ประชุม มีมติปรับเปลี่ยนตำแหน่งผู้บริหารตามเสนอ ของคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล  จากประธานมูลนิธิฯ เป็น ที่ปรึกษา ทผญ.บุตรี วีระไวทยะ จากเลขาธิการ เป็นประธาน และ ดร.วิรไท สันติประภพ จากกรรมการ เป็นเลขาธิการ และประธานกรรมการบริหาร

ม.ร.ว.ดิศนัดดา กล่าวว่าการที่ ดร.วิรไท รับตำแหน่งในครั้งนี้เป็นสิ่งที่น่ายินดีที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ได้ต้อนรับผู้บริหารรุ่นใหม่ มีความสามารถ เพื่อนำมูลนิธิ ฯ ไปเพิ่มพูนประโยชน์แก่ประชาชน หลังดำเนินการมาจะครบ 50 ปี ในปี 2565 ที่จะถึงนี้

ดร.วิรไท สันติประภพ ทผญ.บุตรี วีระไวทยะ ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล

ทั้งนี้  มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก่อตั้งขึ้นโดยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า เพื่อแก้ปัญหาความ “เจ็บ จน ไม่รู้” อย่างบูรณาการและครบวงจร

“แม่ฟ้าหลวง” เป็นพระสมัญญานามที่ชาวไทยภูเขาพร้อมใจกันเรียกขานสมเด็จย่า เพราะภาพที่พวกเขาเห็นจนชินตา คือ สมเด็จย่า เสด็จฯ ด้วยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง พร้อมกับสิ่งของ อาหาร เครื่องมือ และบุคลากรทางการแพทย์มาเยี่ยมเยียนพวกเขา เสมือนเสด็จฯ จากฟ้ามาปัดเป่าทุกข์โศกโรคภัย

ในปี 2543 องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (UNESCO) บันทึกให้สมเด็จย่าเป็น “บุคคลสำคัญของโลก” ในฐานะที่ทรงมีผลงานดีเด่นเพื่อส่วนรวมในสาขาการศึกษา วิทยาศาสตร์ประยุกต์ การพัฒนามนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team