ดูหนังออนไลน์
General

อย่าลืม! ทำใบขับขี่ ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ แบบไหนถูกต้อง อ่านก่อนเลย

ทำใบขับขี่ ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ ตั้งแต่ 19 ก.พ. 64 และต้องเป็นรูปแบบที่แพทยสภากำหนด พร้อมขั้นตอนการเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดี กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ตามกฎกระทรวงการขอ และการออกใบอนุญาตขับรถ และการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. 2563 ซึ่งจะมีผลใช้บังคับในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป นั้น กำหนดให้การ ทำใบขับขี่ ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ ทั้งการขอรับและต่ออายุ

ทำใบขับขี่

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการ ตามกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว เป็นระเบียบเรียบร้อย กรมการขนส่งทางบก จึงออกระเบียบ กรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถ และบัตรประจำตัวคนขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2564 และระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการต่ออายุใบอนุญาตผู้ประจำรถ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

ผู้ที่ต้องการดำเนินการ ด้านใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และใบอนุญาตผู้ประจำรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ทุกชนิดทุกประเภท ต้องมีเอกสารใบรับรองแพทย์ เป็นหลักฐานประกอบการดำเนินการทุกครั้ง ประกอบด้วย การขอใหม่ กรณีไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับรถ หรือใบอนุญาตผู้ประจำรถมาก่อน การเปลี่ยนชนิด การต่ออายุ และการเปลี่ยนประเภท

สำหรับใบรับรองแพทย์นั้น ต้องเป็นไปตามแบบมาตรฐานของ แพทยสภา มีสองส่วนคือ ส่วนที่ผู้ขอรับรองสุขภาพตนเอง และส่วนของแพทย์ตรวจรับรอง ซึ่งจะต้องแสดงให้เห็นว่า ผู้นั้นไม่มีโรคประจำตัว หรือสภาวะของโรค ที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่า อาจเป็นอันตรายขณะขับรถ ตามที่แพทยสภากำหนด

ขณะที่การต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และใบอนุญาตผู้ประจำรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก เดิมจะไม่มีการกำหนดให้ใช้เอกสารใบรับรองแพทย์

แต่ด้วยข้อเท็จจริง สมรรถภาพของร่างกายของผู้ขับรถ มีการเปลี่ยนแปลงไปตามวัยที่เพิ่มมากขึ้น และอาจมีโรคประจำตัว หรืออาจมีเหตุให้สมรรถภาพของร่างกายบกพร่อง จนไม่สามารถขับรถได้ จึงจำเป็นต้องกำหนดให้ผู้ขับรถ เข้ารับการตรวจรับรองจากแพทย์ก่อนเบื้องต้น

นอกจากนี้ จะมีการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ที่จำเป็นต่อการขับรถ เมื่อมาติดต่อที่สำนักงานขนส่งทุกแห่ง ประกอบด้วย การทดสอบการมองเห็นสี การทดสอบสายตาทางลึก การทดสอบสายตาทางกว้าง และการทดสอบปฏิกิริยา

ในส่วนของใบรับรองแพทย์ ตามแบบที่แพทยสภารับรอง ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ หรือใบอนุญาตผู้ประจำรถ สามารถแจ้งวัตถุประสงค์ ในการขอรับใบรับรองแพทย์ เพื่อให้แพทย์ออกใบรับรองแพทย์ ให้ถูกต้องตรงกับวัตถุประสงค์การนำไปใช้ และเป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด

ขณะเดียวกัน ในอนาคต จะมีการกำหนดสภาวะโรคที่ต้องห้าม ในการขอรับใบอนุญาตขับรถเพิ่มเติมหรือไม่นั้น กรมการขนส่งทางบก จะประสานความร่วมมือ กับแพทยสภาอย่างใกล้ชิดต่อไป

นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบก ยังได้พัฒนาระบบการอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถ (ใบขับขี่) ผ่านระบบ e-Learning ทางเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com สำหรับการอบรม เพื่อขอต่ออายุใบขับขี่ล่วงหน้า ก่อนวันสิ้นอายุไม่เกิน 90 วัน หรือการขอต่ออายุใบขับขี่ กรณีใบขับขี่สิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี

หลังจากเปิดใช้บริการ พบว่า ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ที่ต้องการต่อใบอนุญาตขับรถ เนื่องจากสามารถเข้าอบรม e-Learning ผ่านเว็บไซต์ได้ด้วยตนเอง จากสถานที่ใดก็ได้ ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่ผ่านมามีการอบรมออนไลน์ เพื่อต่ออายุ ใบขับขี่ 3 ประเภท ได้แก่

  • การอบรมต่ออายุ ใบขับขี่รถส่วนบุคคล
  • การอบรมต่ออายุ ใบขับขี่รถขนส่ง
  • การอบรมต่ออายุ ใบขับขี่รถสาธารณะ

ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้น กรมการขนส่งทางบก ได้พัฒนาการอบรมออนไลน์เพิ่มอีก 1 ประเภท ได้แก่ การอบรม ต่อใบขับขี่ รถส่วนบุคคล ที่สิ้นอายุเกิน 1 ปีขึ้นไป ใช้ระยะเวลาในการอบรม จำนวน 2 ชั่วโมง รองรับผู้ต้องการต่ออายุใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล และรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล ที่สิ้นอายุเกิน 1 ปีขึ้นไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

WANPEN PUTTANONT