ดูหนังออนไลน์
Business

เช็คด่วน! ส่วนต่าง ประกันรายได้ข้าว งวด 15 ข้าวเปลือกหอมมะลิอด ปิดฤดูกาลเก็บเกี่ยว

ประกันรายได้ข้าว งวด 15 “พาณิชย์” เคาะจ่ายส่วนต่าง รอบนี้เหลือจ่ายข้าว 4 ชนิด ยกเว้นข้าวเปลือกหอมมะลิ ที่สิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยวแล้ว

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดี กรมการค้าภายใน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เปิดเผยว่า วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 คณะอนุกรรมการฯ ได้อนุมัติราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคา ตามโครงการ ประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าวปี 2563/64 หรือ ประกันรายได้ข้าว งวด 15 แล้ว

ทั้งนี้ได้ออกประกาศเรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/64 รอบที่ 1 (งวดที่ 15) โดยระบุว่า

ตามที่คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการ ประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้ออกประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ การดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/64 รอบที่ 1 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ไปแล้วนั้น

เพื่อให้การดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้สูงขึ้น คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/2564 รอบที่ 1 (งวดที่ 15)

คณะอนุกรรมการฯ มีมติจ่ายเงินส่วนต่าง ให้กับเกษตรกร ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว ตั้งแต่วันที่ 8-14 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 4 ชนิด คือ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี และข้าวเปลือกเหนียว

สำหรับข้าวเปลือกหอมมะลิ ไม่ได้มีการจ่ายชดเชยในงวดนี้ เนื่องจากสิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยว ซึ่งเป็นการจ่ายชดเชย 15 งวดติดต่อกัน เพราะยังมีราคาต่ำกว่าราคาที่ประกันรายได้

ผลการพิจารณา ราคาตลาดปัจจุบัน กับ ราคาที่ประกันรายได้ พบว่า

 • ราคาข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 12,046.59 บาท มีส่วนต่างตันละ 1,953.41 บาท
 • ราคาข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,932.94 บาท มีส่วนต่างตันละ 67.06 บาท
 • ราคาข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 10,891.19 บาท มีส่วนต่างตันละ 108.81 บาท
 • ราคาข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 11,407.15 บาท มีส่วนต่างตันละ 592.85 บาท

ขณะที่ เกษตรกร จะได้รับเงินส่วนต่าง สำหรับงวดที่ 15 ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 31,254.56 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า 2,011.80 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 2,720.25 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว 9,485.60 บาท

สำหรับโครงการ ประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ได้ประกันราคาข้าวเปลือก 5 ชนิด ได้แก่

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ไม่เกิน 14 ตัน
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ไม่เกิน 30 ตัน
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ไม่เกิน 25 ตัน
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

WANPEN PUTTANONT