ดูหนังออนไลน์
Lifestyle

ศุกร์ (สุข) ละวัด : วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

ศุกร์ (สุข) ละวัด วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร จังหวัดกรุงเทพมหานคร พุทธสถานประจำสมเด็จเจ้าพระยาฯ

วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ตั้งอยู่ที่ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร เป็นพระอารามเพียงแห่งเดียวที่ถือเป็น “พุทธสถานประจำสมเด็จเจ้าพระยาฯ” สร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระอารามหลวง เป็นที่ตั้งของอุทยานเขามอหรือเขาเต่าซึ่งเป็นภูเขาจำลองที่มีเต่าและตะพาบน้ำจำนวนมาก หนึ่งในถาวรวัตถุสำคัญของชาติที่กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนไว้
ประวัติ

วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชาวบ้านนิยมเรียกว่า “วัดรั้วเหล็ก” ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2371 โดยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ) ขณะดำรงตำแหน่งเจ้าพระยาพระคลัง ได้อุทิศที่ดินสวนกาแฟ ณ ตำบลกุฎีจีนเพื่อใช้เป็นอารามสำหรับพระภิกษุสงฆ์และฆราวาสศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรม วัดแห่งนี้ใช้เวลาในการก่อสร้างนานกว่า 8 ปีจึงเสร็จสิ้นในปี พ.ศ. 2379 และฉลองวัดในวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2379 โดยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามว่า “วัดประยุรวงศาวาส” จุดท่องเที่ยวที่สำคัญของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร มีพระอุโบสถเป็นสถาปัตยกรรมแบบทรงไทย พระประธานในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยโลหะปางมารวิชัย นับเป็นพระพุทธรูปองค์แรกของไทยที่ช่างฝีมือปิดทองเป็นชาวต่างชาติจากประเทศญี่ปุ่น

พระวิหารหลวงพ่อพระพุทธนาค เป็นสถาปัตยกรรมแบบทรงไทย หน้าบันสลักลวดลายดอกไม้สวยสดงดงาม และปิดทองประดับกระจกแพรวพราว มีซุ้มประตู 4 ประตู บานประตูประดับมุก เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหล่อปางมารวิชัย สมัยสุโขทัย โดยในวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2492 กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนพระวิหารและพระพุทธนาคเป็นศิลปโบราณสถานวัตถุของชาติและพระศาสนา
พระบรมธาตุเจดีย์ เป็นพระเจดีย์องค์ใหญ่ทรงกลมเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุตั้งแต่ พ.ศ. 2450

อุทยานเขามอ (เขาเต่า) เป็นภูเขาจำลองขนาดเล็ก ก่อด้วยศิลา ตั้งอยู่กลางสระน้ำบริเวณหน้าวัด มีศาลาราย 8 หน้า ตั้งอยู่ริมสระน้ำเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป และเป็นที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจ บนยอดเขาเป็นที่ตั้งพระสถูปหล่อด้วยทองเหลืองลงรักปิดทองสำหรับบรรจุพระพุทธรูป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight