ดูหนังออนไลน์
General

อย่าเพิ่งรีบ! รอ 90 วัน กฎหมายบังคับใช้ ‘กระท่อม’ พ้นบัญชียาเสพติด

สภาผ่านร่างพ.ร.บ. ถอด “กระท่อม” ออกจากบัญชียาเสพติด “สมศักดิ์” ย้ำต้องประชาสัมพันธ์ ไม่ได้มีผลบังคับใช้ทันที ต้องรอ 90 วัน หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใครใช้ก่อนนั้น ยังมีความผิด 

วันนี้ (27 ม.ค.) ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภา เป็นประธานในการประชุม เพื่อพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่…) พ.ศ. … ที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

กระท่อม

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธาน กมธ. กล่าวรายงานว่า ตามที่ ที่ประชุมสภาได้พิจารณารับหลักการ ร่างพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ บัดนี้ กมธ.ได้พิจารณาเสร็จแล้ว โดยสรุปได้ดังนี้

กมธ.ได้ใช้ ร่างพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรีเป็นหลักในการพิจารณา และมีข้อสังเกตท้ายรายงาน เพื่อให้สภาพิจารณาคือ

1. ร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ ยกเลิกพืชกระท่อม ออกจากยาเสพติดให้โทษอีกต่อไป

ประชาชนผู้บริโภคพืชกระท่อม จะบริโภคได้โดยไม่มีความผิด และไม่ต้องรับโทษตามกฎหมาย เว้นแต่จะนำไปผสมสารเสพติดชนิดอื่น จะทำให้ผู้บริโภคมีความรู้สึกที่ดี ได้รับการยอมรับจากสังคมว่า ไม่ใช่ผู้ติดยาเสพติด

2. ร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ จะบังคับใช้ภายใน 90 วัน หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่ง กมธ.แก้ไขให้เหมาะสมจากเดิมที่กำหนดไว้ 180 วัน 

การยกเลิกโทษพืชกระท่อม จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ที่ใช้ในชีวิตประจำวันตามวิถีดั้งเดิม ลดภาระงานงบประมาณของรัฐ ในการจับกุม และดำเนินคดี รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมพืชกระท่อม เป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ เพราะพืชกระท่อม คือ สมุนไพร ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ มีศักยภาพที่ควรนำไปใช้ประโยชน์ให้เกิดกับประเทศ โดยเฉพาะเกษตรกร จึงควรผลักดันร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้มีผลโดยเร็ว

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า เมื่อ ร่างพ.ร.บ.ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ประชาชนผู้นิยมบริโภคพืชกระท่อมอาจจะเข้าผิดว่า กฎหมายมีผลบังคับใช้ภายใน 90 วัน อาจเกิดการใช้พืชกระท่อมอย่างเสรีทันที และอาจถูกจับกุมในช่วงที่กฎหมายยังไม่มีผล ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ

ระยะเวลาใช้บังคับของ ร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ เพื่อให้มีการร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม ขึ้นมาอีกฉบับหนึ่ง เพื่อให้มีมาตรการควบคุมการใช้พืชกระท่อม หลังจากยกเลิกพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดแล้ว

ร่างพ.ร.บ.พืชกระท่อม กมธ.เห็นว่าไม่ควรมีข้อจำกัด เหมือนที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 เพราะพืชกระท่อมเป็นยาสมุนไพร ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ แต่กำหนดไม่ให้เกิดการใช้ในเด็ก และเยาวชน และการปลูกที่มีความเท่าเทียมกัน เป็นต้น ส่งเสริมด้านการแปรรูปให้เกิดประโยชน์ ผลิตยาสมุนไพรแก้โรคต่างๆ ให้เป็นธุรกิจที่ส่งออกได้ทั่วโลก เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ

กระท่อม

ต่อมาเป็นการอภิปรายของสมาชิกอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะมาตรา 2 ประเด็นการกำหนดเวลาบังคับใช้กฎหมายภายหลังการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 90 วัน โดยมีสมาชิกบางส่วน อยากให้กฎหมายมีผลบังคับใช้ในทันที

นายสมศักดิ์ชี้แจงว่า การกำหนดระยะเวลา 90 เพื่อให้เวลากับการร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม ที่เป็นกฎหมายรอง ในการควบคุมการใช้พืชกระท่อม ไม่ให้เด็ก และเยาวชนเข้าถึง รวมถึงไม่นำไปใช้ผิดประเภท หรือนำไปผสมกับยาเสพติดชนิดอื่น ซึ่งที่ประชุมเห็นด้วยกับการแก้ไขของ กมธ. ให้กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ 90 วันหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วยคะแนน 326 ต่อ 5 เสียง

จากนั้นที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับร่างพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่…)พ.ศ…. ด้วยคะแนน 319 ต่อ 7 เสียง และดำเนินตามกระบวนการเพื่อออกเป็นกฎหมายต่อไป

เนื้อหา ร่าง พ.ร.บ. พืชกระท่อม

ร่างพ.ร.บ.พืชกระท่อม เป็นการกำหนดมาตรการควบคุม พืชกระท่อม เพื่อป้องกันไม่ให้เด็ก และเยาวชน เข้าถึงพืชกระท่อม และป้องกันไม่ให้มีการนำพืชกระท่อม ไปใช้ในทางที่ผิด โดยมีสาระสำคัญ เช่น

  • กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกพืชกระท่อม เว้นแต่ได้รับอนุญาต จากเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน 200,000 บาท
  • ห้ามขายพืชกระท่อม ให้กับผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี และสตรีมีครรภ์ ห้ามใช้ จ้างวาน หรือยินยอมให้ผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ขายพืชกระท่อม ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน 200,000 บาท
  • ห้ามมิให้ขายพืชกระท่อมในสถานที่บางแห่ง เช่น โรงเรียน หอพัก สวนสาธารณะ สวนสัตว์ สวนสนุก หรือขายผ่านอินเทอร์เน็ต หรือเร่หาย ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท
  • ห้ามโฆษณา หรือทำการสื่อสารการตลาด พืชกระท่อม ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน และปรับไม่เกิน 500,000 บาท
  • ห้ามผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เสพพืชกระท่อม และห้ามผู้มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป เสพพืชกระท่อมแบบ 4 x 100 (ผสมกับยา ยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์) รวมทั้ง ห้ามมิให้ผู้ใดยุยงส่งเสริม ให้ผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือ สตรีมีครรภ์ เสพพืชกระท่อม ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team