ดูหนังออนไลน์
Finance

กอช. เปิดผลงานปี 63 สร้างผลตอบแทน 2.48% เล็งลงทุน ‘หุ้น-กองทุนอสังหาฯ’

กอช. เปิดผลงานปี 2563 สร้าง ผลตอบแทน 2.48% ท่ามกลางวิกฤติโควิด-19 เล็งกระจายลงทุนสินทรัพย์เติบโตสูง “หุ้น-กองทุนอสังหาฯ” 

น.ส.จารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานปี 2563 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กอช. สร้าง ผลตอบแทน การลงทุนให้สมาชิกได้ถึง 2.48% ท่ามกลางการผันผวนของสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ซึ่งยังสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำกับธนาคาร

 กอช. ผลตอบแทน การลงทุน

อย่างไรก็ตาม การบริหารเงินลงทุนท่ามกลางสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 การลงทุนของ กอช. ต้องระมัดระวังเน้นไปที่สินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง ณ ปัจจุบัน ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล เงินฝาก และหุ้นกู้ภาคเอกชนที่มีความน่าเชื่อถือด้านเครดิตสูง

ถึงแม้สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่ยังมีความไม่แน่นอนอยู่ แต่ทาง กอช. เริ่มเห็นสัญญาณที่ดีขึ้นหลายประการ อันบ่งบอกถึงการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ รวมทั้งนโยบายทางการคลังของรัฐบาลที่พยายามจะกระตุ้นและประคับประคองเศรษฐกิจ ดังนั้น สินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงและให้รายได้ที่สม่ำเสมอ อาทิ ตราสารทุน และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ จะมีความน่าสนใจ และเป็นโอกาสที่ กอช. น่าจะลงทุนต่อไป

ทั้งนี้ สมาชิกมั่นใจได้ว่า จะได้รับเงินบำนาญรายเดือนจาก กอช. เมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ซึ่งจะได้รับเงินคืนทั้งส่วนที่เป็นเงินออมสะสมของสมาชิก และเงินสมทบเพิ่มจากรัฐบาล พร้อมผลตอบแทนการลงทุนของทั้งเงินทั้งหมดได้รับการค้ำประกัน ไม่ต่ำกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคาร วันที่สมาชิกครบอายุ 60 ปี

 

กอช. คืออะไร?

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) คือ กองทุนบำนาญสำหรับคนไทยที่มีอาชีพอิสระ ซึ่งก็คือผู้ที่อยู่ในกลุ่มแรงงานนอกระบบ ไม่มีนายจ้าง

กอช. จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย พ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ.2554 ซึ่งให้สิทธิแก่ผู้มีอาชีพอิสระในการออมเงิน แล้วรับผลประโยชน์ตอบแทน โดยรัฐจ่ายเงินสมทบให้ และยังได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนพร้อมกับสิทธิที่จะได้รับบำนาญเพื่อเกษียณอายุ

คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัคร กอช.

 • สัญชาติไทย
 • อายุ 15-60 ปี
 • ประกอบอาชีพอิสระ ไม่มีนายจ้าง
 • ไม่อยู่ในกองทุนตามกฎหมายอื่นที่ได้รับเงินสมทบจากรัฐหรือนายจ้าง เช่น กองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ไม่อยู่ในระบบบำเหน็จบำนาญภาครัฐหรือเอกชน

ตัวอย่างอาชีพที่สมัครได้ เช่น เกษตรกร ค้าขาย รับจ้างทั่วไป ฟรีแลนซ์ นักเรียนนักศึกษา

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ผ่านแอพพลิเคชั่น “กอช.” นอกจากนี้ ยังสามารถสมัครได้ที่หน่วยรับสมัครสมาชิกใกล้บ้าน อาทิ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ,  สำนักงานคลังจังหวัด, สถาบันการเงินชุมชน, ตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.), ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.), ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา รวมทั้งเคาน์เตอร์เซอร์วิส เทสโก้โลตัส บิ๊กซี ตู้บุญเติม และเครือข่ายรับสมัครทั่วประเทศ

สำหรับเงื่อนไขการออมเงินสะสมกับ กอช. มีดังนี้

 • ออมขั้นต่ำ 50 บาทต่อครั้ง ตลอดทั้งปี ส่งเงินออมรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 13,200 บาท
 • ในระหว่างปี จะส่งเงินออมอย่างไรก็ได้ตามความสะดวก ไม่จำเป็นต้องส่งทุกเดือน ยอดเงินที่ออมก็ไม่จำเป็นต้องเท่ากันทุกครั้งที่ส่ง แต่ใน 1 เดือนส่งเงินได้ 1 ครั้งเท่านั้น
 • มีสิทธิออมได้จนถึงอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ แล้วต้องยุติการออม โดย กอช. จะแจ้งให้สมาชิกขอรับเงินคืน
 • กอช. จะจ่ายเงินคืนสมาชิกแบบแบ่งจ่ายเป็นรายเดือนเท่านั้น โดยจะจ่ายคืนให้เดือนละเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินทั้งหมด ที่สมาชิกมีอยู่กับกองทุน ซึ่งประกอบด้วย ส่วนที่ 1. เงินออมของสมาชิก, ส่วนที่ 2. เงินสมทบจากรัฐบาล ส่วนที่ 3. ดอกผลของเงินส่วนที่ 1 และ 2 รวมกัน เพื่อคำนวณหายอดเงินคืนแต่ละเดือน
 • ถ้าเมื่อคำนวณแล้วได้ผลลัพธ์ไม่น้อยกว่า 600 บาทต่อเดือน สมาชิกจะได้รับเงินคืนเป็นประจำทุกเดือน ตามผลลัพธ์ที่คำนวณได้ ไปจนกว่าสมาชิกจะเสียชีวิต ถึงแม้ว่าเงินในบัญชีของสมาชิกจะหมดลงแล้ว เรียกว่า บำนาญตลอดชีพ
 • ถ้าเมื่อคำนวณแล้ว ได้ผลลัพธ์น้อยกว่า 600 บาทต่อเดือน สมาชิกจะได้รับเงินคืนเดือนละ 600 บาททุกเดือน จนเมื่อเงินในบัญชีของสมาชิกหมดลง กอช. จะหยุดจ่ายคืน เรียกว่า เงินดำรงชีพ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team