ดูหนังออนไลน์
Business

ประชาชนเฮ! มท. ขยายจ่าย ‘ภาษีที่ดิน 2564’ ถึงเดือน มิ.ย.

ประชาชนเฮ! “มท.” ขยายจ่าย “ภาษีที่ดิน 2564” ถึงเดือน มิ.ย. บรรเทาผลกระทบโควิด-รอกฎหมายกระทรวงคลัง

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา กระทรวงมหาดไทย (มท.) ได้ออกหนังสือด่วนมากแจ้งผู้ว่าราชการทุกจังหวัด เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 ความว่า

ภาษีที่ดิน ขยายเวลา

ด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยังคงแพร่ระบาดอย่างรุนแรงและส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างต่อเนื่องจากปี 2563 ประกอบกับกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างดำเนินการเสนอร่าง พ.ร.ฎ.ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2564 เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพความจำเป็นทางเศรษฐกิจและเพื่อบรรเทาผลกระทบของประชาชนอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เช่นเดียวกันกับที่เคยดำเนินการในปี 2563

​เพื่อให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปี 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับระยะเวลาการเสนอร่าง พ.ร.ฎ.ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2564 ของกระทรวงการคลังดังกล่าว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 14 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 เห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาใน พ.ร.บ.ดังกล่าวเฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 เป็นการทั่วไป ออกไปอีก 2 เดือน

จึงขอความร่วมมือจังหวัดกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งรัดดำเนินการให้ทันภายในกำหนดเวลาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการ โดยเฉพาะในเรื่องการแจ้งการประเมินภาษี ซึ่งควรมีระยะเวลาให้ผู้เสียภาษีมาชำระภาษีภายในกำหนด 2 เดือน นับแต่วันแจ้งการประเมินภาษีตามกำหนดเวลาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการ

ทั้งนี้ เพื่อมิให้กระทบสิทธิของผู้เสียภาษีและกระบวนการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งควรดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2564

สำหรับมาตรการดังกล่าวจะส่งผลให้ประชาชนสามารถชำระภาษีได้ถึงเดือนมิถุนายน 2564 จากเดิมต้องดำเนินการภายในเดือนเมษายน 2564 รวมถึงสามารถผ่อนชำระภาษี 3 งวดได้ถึงเดือนสิงหาคม 2564 จากเดิมต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2564

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team