ดูหนังออนไลน์
Business

ธนาคารกรุงศรี กำไรปี 2563 ลด 14.5% ตั้งสำรองเพิ่มจากหนี้เสีย

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ BAY กําไรสุทธิในปี 2563 อยู่ที่􏰀 23,040 ล้านบาท ลดลง 3,901 ล้านบาท หรือ 14.5% จากการตั้งสำรองสูงกว่า 3 หมื่นล้านบาท

BAY แจ้งตลาดหลัทกรัพย์ว่าจากสภาพแวดล้อมในการดําเนินธุรกิจที่􏰀มีความไม่แน่นอนภายใต้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่􏰀เปราะบางจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ􏰃ไวรัสโคโรนา 2019 โดยเฉพาะอย่างยิ่􏰀งการแพร่ระบาดระลอกใหม่ในเดือนธันวาคม 2563

ธนาคารกรุงศรี

กรุงศรียังคงมีการกันสํารองเพื่􏰀อรองรับความผันผวนจากผลขาดทุนด้านเครดิตที􏰀คาดว่าจะเกิดขึ้น􏰃 (Expected Credit Loss) และ Management Overlay ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 􏰀 9 ส่งผลให้ผล ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น􏰃ในปี 2563 อยู่ที่􏰀 36,644 ล้านบาท

ผลประกอบการกรุงศรี

หากรวมรายการพิเศษในปี 2562 (การบันทึกกําไรจากเงินลงทุนจากการขายหุ้นของบริษัท เงินติดล้อ จํากัด (มหาชน) (เงินติดล้อ) และค่าใช้จ่ายเพื􏰀อรองรับประมาณการหนี้สินที่เพิ่มขึ้น จากกการชดเชยกรณีพนักงานเกษียณ และเลิกจ้างตามการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน) กําไรสุทธิลดลง 29.6% หรือ 9,709 ล้านบาท จากปี 2562 

อัตราส่วนสินเชื่อ􏰀ด้อยคุณภาพอยู่ที่ 2.00% ณ สิ้น􏰃เดือนธันวาคม 2563 ซึ่งอยู่ในระดับใกล้เคียงกับ  1.98% ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2562 และ เงินสำรองอยู่ในระดับสูง  79,981 ล้านบาท  ทำให้อัตราส่วนเงินสำรองต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพอยู่ในระดับสูงสุดที่ 175.1 เมื􏰀อเทียบกับ  163.8% ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2562 

กำไรต่อหุ้นลดลง อยู่ที่ 3.13 บาท ในปี 2563 จาก 4.45 บาท ในปี 2562

อ่านข่าวเพิ่มเติม:

The Bangkok Insight Editorial Team