ดูหนังออนไลน์
Business

ไออาร์พีซี ตั้ง ‘กฤษณ์ อิ่มแสง’ นั่งประธานบอร์ด – ดึง ‘สุกฤตย์’ หวนคืน

บอร์ดไออาร์พีซี มีมติตั้ง “กฤษณ์ อิ่มแสง” นั่งประธานเสียบแทน”ชาญศิลป์ ตรีนุชกร” พร้อมตั้ง “สุกฤตย์ -เพียงพนอ” ร่วมทีมนั่งกรรมการ 

นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)  หรือ IRPC กล่าวว่าในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2564 มีมติตั้งนาย กฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานกรรมการบริษัทไออาร์พีซี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 ม.ค. 2564 เป็นต้นไป พร้อมกันนี้ที่ประชุมยังได้มีมติแต่งตั้งกรรมการ ประกอบด้วย

1. นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ำ  เป็นกรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทดแทน นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร

2. นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ เป็นกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง ทดแทน นายวรวัฒน์ พิทยศิริ

สุกฤตย์ สุรบถโสภณ

3. นายนพดล ปิ่นสุภา เป็นกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

การแต่งตั้งข้างต้น ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วยรายชื่อกรรมการ ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย

1. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (กรรมการอิสระ)
2. นายชาครีย์ บูรณกานนท์ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (กรรมการอิสระ)
3.  นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ำ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. นายณัฐชาติ จารุจินดา ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)
2. นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายชวลิต ทิพพาวนิช กรรมการบริหารความเสี่ยง

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. นายวุฒิสาร ตันไชย ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
2. พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
3. นายนพดล ปิ่นสุภา กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight