ดูหนังออนไลน์
Business

LHFG กำไรปี’63 ลดลง 36% จากหนี้เสียเพิ่มขึ้น 110.8%

บริษัท แอลเอชไฟแนนซ์เชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) หรือ LHFG รายงานผลประกอบการในปี 2563  มีกําไรสุทธิ  2,056.9 ล้านบาท ลดลง 36.0% เมื่อเทียบกับปี 2562 ท่ีมีกําไรสุทธิ 3,214.6 ล้านบาท โดยเป็นผลจากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึน เพิ่มขึ้น 110.8% 

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ ในปี 2563 มีจํานวน 4,725.7 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 มีรายได้ดอกเบี้ย 7,855.4 ล้านบาท  ลดลง 9.1% และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยมีจํานวน 3,129.7 ล้านบาท ลดลง 24.7% เมื่อเทียบกับปี 2562 

รายได้ดอกเบี้ยลดลงเนื่องจากบริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจธนาคารได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อเพื่อช่วยลูกค้าท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา

ผลประกอบการ LHFG

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยสุทธิ  ประกอบด้วย รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิมีจํานวน 3,021.6 ล้านบาทลดลง 11.6% เมื่อเทียบกับปี 2562 ส่วนใหญ่เป็นการลดลงจากกําไรจากเงินลงทุน 

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในปี 2563 มีจํานวน 2,997.1 ล้านบาท ลดลง 0.3% เมื่อเทียบกับปี 2562 เป็นผลจากการลดลงของคjาใช้จ่ายส่งเสริมการขายและโฆษณาและการบริหาร ค่าใช้จ่ายท่ีมีประสิทธิภาพภายใต้สถายการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 

ธนาคารมีผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนประจําปี 2563 จํานวน 2,298.2 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 110.8% เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่ตั้งสํารอง 1,090.0 ล้านบาท ตามเกณฑ์มาตรฐานเดิม ทําให้ธนาคารมีอัตราส่วนค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภําพ (Coverage Ratio) อยู่ที่ 119.8% 

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานปี 2563 เท่ากับ 0.098 บาทต่อหุ้น ลดลง 35.5% เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่เท่ากับ 0.152 บาทต่อหุ้น

ราคาหุ้น LHFG ปิดวันนี้(18 ม.ค.) อยู่ที่ 1.08 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง

อ่านข่าวเพิ่มเติม:

ทศพร โชคชัยผล