ดูหนังออนไลน์
Business

TISCO กำไรสุทธิปี 2563 ลด 16.6% จากพิษโควิด-หนี้เสียเพิ่ม

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TISCO กำไรสุทธิในปี 2563 ลดลง 16.6% จากผลกระทบโควิด-19 และตั้งสำรองหนี้เสียเพิ่ม

TISCO เป็นธนาคารแรกที่รายงานผลประกอบการไตรมาส 4 และ ผลประกอบการปี 2563 โดยในปี 2563 มีกำไรสุทธิลดลง 1,206.75 ล้านบาท หรือ 16.6% จากปีก่อนหน้า มาอยู่ท่ี 6,063.48 ล้านบาท ตามสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจ กดดันรายได้จากธุรกิจหลักของธนาคาร รวมถึงภาระการต้ังค่าเผื่อสารองผลขาดทุนด้านเครดิตที่สูงข้ึนเพื่อสะท้อนสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน 

สาหรับรายได้ดอกเบี้ยสุทธิปรับเพิ่มขึ้น 2.4% จากการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินที่มีประสิทธิภาพในภาวะดอกเบี้ยขาลง ส่วนรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยลดลง 12.6% โดยเฉพาะรายได้ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ทั้งธุรกิจนายหน้าประกันภัย และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการปล่อยสินเชื่อจากการปล่อยสินเชื่อใหม่ที่ลดลง

อ่านเพิ่มเติม: คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563

ทั้งนี้ รายได้ค่าธรรมเนียมของธุรกิจตลาดทุนปรับตัวดีขึ้น 12.8% ตามปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เพิ่มข้ึน และการออกกองทุนใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของนักลงทุนในภาวะที่ตลาดทุนผันผวน

สำหรับค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานลดลงสอดคล้องกับรายได้ที่ชะลอตัว ในส่วนของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า มาอยู่ที่ 1.42% ของยอดสินเชื่อเฉลี่ยเพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกันบริษัทยังคงติดตามและดูแลลูกหน้ีทุกกลุ่มอย่างใกล้ชิด ส่งผลให้อัตราส่วนสินเช่ือท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตต่อสินเช่ือรวม (NPL Ratio) ปรับเพิ่มข้ึนเพียงเล็กน้อยจากสิ้นปีก่อนหน้า มาอยู่ท่ี 2.50% ณ ส้ินปี 2563 

บริษัทมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (Basic earnings per share) สำหรับปี 2563 เท่ากับ 7.57 บาทต่อหุ้น ลดลงจาก 9.08 บาทต่อหุ้นในปี 2562 โดยมีอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ROAE) ของปี 2563 อยู่ที่ 15.4%

อ่านข่าวเพิ่มเติม:

The Bangkok Insight Editorial Team