ดูหนังออนไลน์
Politics

ฉบับเต็ม! ราชกิจจา เปิดคำพิพากษา จําคุก ‘ทักษิณ’ 5 ปี คดีหุ้นชินคอร์ป

วันนี้ (14 ม.ค.)  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำพิพากษา ศาลฎีกา แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ระหว่าง อัยการสูงสุด (โจทก์) และ นายทักษิณ ชินวัตร (จำเลย) เรื่อง ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์ส่วนรวม หรือคดีหุ้นชินคอร์ป

ขณะเกิดเหตุ นายทักษิณ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี มีกระทําการฝ่าฝืนกฎหมาย โดยยังคงถือไว้ซึ่งหุ้นบริษัท ชินคอร์ป จำนวน 1,419,490,150 หุ้น หรือประมาณ 48.75% ของหุ้นทั้งหมดของบริษัท

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พิพากษาเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 100 วรรคหนึ่ง (2) และมาตรา 122 วรรคหนึ่ง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 152 (เดิม)

การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91

องค์คณะพิพากษา มีมติว่า จําเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2542 มาตรา 100 วรรคหนึ่ง (2) และมาตรา122 วรรคหนึ่งประมวลกฎหมายอาญามาตรา152 (เดิม)

การกระทําของจําเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91 ดังนั้นองค์คณะผู้พิพากษามีมติเสียงข้างมาก ให้ลงโทษ

  • ฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทที่รับสัมปทาน หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐจําคุก 2 ปี
  • ฐานเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่จัดการ หรือดูแลกิจการ เข้ามีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์สําหรับตนเอง หรือผู้อื่นเนื่อง ด้วยกิจการนั้น จําคุก 3 ปี

รวมเป็นจําคุก 5 ปี ให้นับโทษจําคุกจําเลย ต่อจากโทษจําคุกของจําเลยในคดีหมายเลขแดงที่ อม. 4/2551 และต่อจากโทษจําคุกของจําเลยที่ 1 ในคดีหมายเลขแดงที่อม. 10/2552 ของศาลฎีกา แผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ข้อหา และคําขออื่นนอกจากนี้ ให้ยก

คำพิพากษาฉบับเต็ม ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  ตัดสินจำคุก 5 ปี “ทักษิณ ชินวัตร” คดีชินคอร์ป 

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team