ดูหนังออนไลน์
Politics

ราชกิจจาฯ ประกาศฐานะการเงินไทยล่าสุด ขาดทุนสะสม 1.069 ล้านล้าน

“ราชกิจจานุเบกษา” ประกาศฐานะการเงินไทยล่าสุด ขาดทุนสะสม 1.069 ล้านล้านบาท

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง รายงานฐานะการเงินประจําสัปดาห์ของธนาคารแห่งประเทศไทยทุนสํารองเงินตรา และกิจการธนบัตรเพื่ออนุวัติตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ประกาศรายงานฐานะการเงินประจําสัปดาห์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทุนสํารองเงินตรา และกิจการธนบัตร รวมจํานวน 3 สัปดาห์ ได้แก่ งวดประจําสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563, งวดประจําสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563 และงวดประจําสัปดาห์ สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563

Siree Osiri
Siree Osiri OHO BANGKOK