ดูหนังออนไลน์
Business

ประชุมวันนี้! กกพ. ถก 3 การไฟฟ้า ลดค่าไฟ 2 เดือน

กกพ.ประชุม 3 การไฟฟ้าวันนี้ กำหนดรายละเอียดลดค่าไฟ 2 เดือน ลดผลกระทบโควิด-19 ขณะปลัดกระทรวงพลังงาน เผยงบอุดหนุน 8,000 ล้านบาท พร้อมพิจารณาช่วยเหลือเพิ่มเติมหากยืดเยื้อ

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผย ว่า ในวันนี้ ((13 ม.ค.) ทาง สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) จะประชุมร่วมกับ 3 การไฟฟ้า เพื่อกำหนดรายละเอียดการลดค่าไฟฟ้าเป็นเวลา 2 เดือน เพื่อลดภาระประชาชน และผู้ประกอบการ จากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ที่ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)  แล้ว

การลดค่าไฟฟ้าในรอบนี้ คาดว่าจะใช้เงินประมาณ 8,000 ล้านบาท โดย 3,000 ล้านบาทมาจากเงินที่ กกพ.ดูแล ซึ่งมาจากเงินลงทุนของ 3 การไฟฟ้า ที่ล่าช้ากว่าแผน ส่วนอีก 5,000 ล้านบาท มาจากเงินเยียวยาที่กระทรวงการคลังดูแล

สำหรับการช่วยเหลือ ลดค่าไฟฟ้ารอบนี้ ครอบคลุมทั้งประชาชน ผู้ประกอบการรายเล็ก กลาง และใหญ่ โดย ขนาดกลางและใหญ่นั้น เป็นมติเดิม ที่มีอยู่แล้ว คือยกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุด (Minimum Charge) จนถึงเดือนมีนาคม 2564 จากที่ปกติ หากไม่มีการใช้ไฟฟ้าก็ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าในสัดส่วนร้อยละ 70 ของการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 เดือน โดยในกรณีนี้คือ จ่ายค่าไฟฟ้าเท่าที่ใช้จริงเท่านั้น ซึ่งกรณีปิดโรงแรม หรือที่พักเป็นการชั่วคราว ไม่มีการใช้ไฟฟ้าเลยก็ไม่ต้องจ่ายแต่อย่างใด

“การพิจารณา เยียวยาผลกระทบค่าไฟฟ้ารอบนี้ ได้พิจารณารอบด้าน ซึ่งรอบที่แล้ว บ้านขนาดเล็กกำหนดให้ใช้ไฟฟ้าฟรีทั้งหมด แต่รอบนี้กำหนดว่า ให้ฟรีเฉพาะไม่เกิน 90 หน่วยเท่านั้น โดยภาพรวมได้ปรับปรุงให้ดูถึงความเดือดร้อน และการใช้ไฟฟ้า ที่คำนึงถึงการประหยัดพลังงาน การไม่กระทบต่อรายได้รัฐ จึงคาดว่ารอบนี้จะใช้เงินเพียง 8,000 ล้านบาทเท่านั้น จากรอบที่แล้ว การช่วยเหลือใช้เงินกว่า 30,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์การระบาด เกิดลากยาว ทางกระทรวงจะมาพิจารณาเพิ่มเติมว่า มีมาตรการใดช่วยเหลือ เพิ่มหรือไม่”

ทางด้านนายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (MEA) ในฐานะโฆษก MEA กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า MEA มีความพร้อมในการตอบสนองนโยบายรัฐบาล โดยจะหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดรายละเอียดในวาระต่อไป

ทั้งนี้ ที่ประชุมครม. เมื่อวานนี้ (12 ม.ค.) มีมติเห็นชอบมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน (ไฟฟ้า น้ำประปา และอินเทอร์เน็ต) สำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็ก และประชาชนในระยะเร่งด่วน (เดือนมกราคม-มีนาคม 2564) ได้แก่

ค่าไฟฟ้า มีระยะเวลา 2 เดือน สำหรับใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าประจำเดือนกุมภาพันธ์ และมีนาคม 2564

กรณีบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน ฟรี 90 หน่วยแรก กรณีเกิน 150 หน่วยต่อเดือนให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า ดังนี้

  • กรณีหน่วยการใช้ไฟฟ้าน้อยกว่า หรือเท่าใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนธันวาคม 2563 ให้คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริง
  • กรณีหน่วยการใช้ไฟฟ้ามากกว่าใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนธันวาคม 2563 ให้คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้
    – ไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน คิดค่าไฟฟ้า เท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้า ของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนธันวาคม 2563
    – มากกว่า 500 แต่ไม่เกิน 1,000 หน่วยต่อเดือน ให้คิดค่าไฟฟ้า เท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้า ของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนธันวาคม 2563 บวกด้วยหน่วยที่ใช้ไฟฟ้า ที่มากว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนธันวาคม ในอัตราร้อยละ 50
    – มากกว่า 1,000 หน่วย ให้คิดค่าไฟฟ้า เท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนธันวาคม 2563 บวกด้วยหน่วยการใช้ไฟฟ้า ที่มากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนธันวาคม 2563 ในอัตราร้อยละ 70 โดยให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • สำหรับกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรก

ค่าน้ำประปา ให้ลดร้อยละ 10 เฉพาะบ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) เป็นระยะเวลา 2 เดือน สำหรับใบแจ้งหนี้ค่าประปาประจำเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2564

 ค่าอินเทอร์เน็ต กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานคณะกรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) จะขอความร่วมมือกับผู้ให้บริการ เครือข่ายระบบโทรคมนาคม พิจารณามาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตของครัวเรือน ดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้มีเสถียรภาพสูงสุดเพื่อรองรับการทำงานที่บ้านได้อย่างเต็มที่

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team