ดูหนังออนไลน์
General

กองทุนสื่อฯ เปิดให้ขอรับทุนปี 64 ผู้สนใจยื่นโครงการ 18 ม.ค.-17 ก.พ.นี้

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประกาศขยายระยะเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ ปี 64 เปิดให้ยื่นโครงการ 18 ม.ค. – 17 ก.พ. 64 ผ่านระบบออนไลน์ 

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านทางระบบการประชุมทางไกล (Teleconference) โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมประชุมด้วย โดยที่ประชุมได้พิจารณาปรับแผนการดำเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564

ในปี 2564 มีกิจกรรมและงบประมาณบางส่วนที่จำเป็นต้องปรับเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของคณะกรรมการกองทุนฯ ทั้งเห็นชอบให้ยกเลิกโครงการ ปรับลดและเพิ่มวงเงินงบประมาณ พร้อมเห็นชอบโครงการที่ขอดำเนินการใหม่

กองทุนสื่อ

ที่ประชุมยังได้มีการพิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2564  ได้มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย 3 ประเภท ได้แก่

1. ทุนประเภทเปิดรับทั่วไป (Open Grant) เป็นการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมในหัวข้ออิสระ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการและผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มประชาชนทั่วไป

2. ทุนประเภทยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมตามกรอบวงเงินและประเด็นเฉพาะ

ดังนี้ ข้อเสนอโครงการขนาดใหญ่ L (กำหนดประเด็นเฉพาะ 1 ประเด็น คือ ภาพยนตร์เสริมสร้างความรักชาติ) ข้อเสนอโครงการขนาดกลาง M (กำหนดประเด็นเฉพาะ 4 ประเด็น ได้แก่ การเรียนรู้สิทธิและหน้าที่ของความเป็นพลเมือง การสร้างเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว การสร้างจิตสำนึกผ่านการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย และการสร้างความสามัคคีของคนในชาติ) และข้อเสนอโครงการขนาดเล็ก S (กำหนดประเด็นเฉพาะ 5 ประเด็น ได้แก่ การทำนุบำรุงสถาบันหลักของชาติ การสร้างสื่อเพื่อส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมในสังคม วัฒนธรรมกับการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ การสร้างสื่อเพื่อเชิดชูบุคคลที่ทำความดี และโทษและความเสี่ยงของสื่อออนไลน์) และ

3. ทุนประเภทความร่วมมือ (Collaborative Grant) สำหรับผู้ขอรับการสนับสนุนที่เป็นภาคีเครือข่าย หรือผู้ผลิตสื่อที่เป็นนิติบุคคล ซึ่งมีประสบการณ์หรือผลงานเป็นที่ประจักษ์

อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบใหม่ ทำให้กรอบระยะเวลาการจัดสรรทุนสำหรับปีงบประมาณ 2564 ต้องเปลี่ยนแปลงไป ดังนี้

  • 11-17 ม.ค. 64  แถลงข่าว/ชี้แจง การประกาศเปิดรับทุนผ่านช่องทางต่าง ๆ
  • 18 ม.ค. – 17 ก.พ. 64 เปิดรับข้อเสนอโครงการผ่านระบบออนไลน์
  • 9-23 ก.พ. 64   สำนักงานตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
  • 24 ก.พ. – 9 เม.ย. 64 ประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการ
  • 10-29 เม.ย. 64 ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพัฒนาโครงการเพื่อพิจารณาผลการกลั่นกรองจากคณะทำงานฯ/ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ/ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อทราบ
  • 30 เม.ย. 64 ประกาศผลการอนุมัติโครงการ  ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถทำสัญญาและเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 ได้ภายในเดือนพฤษภาคม

อ่านข่าวเพิ่มเติม:

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team