ดูหนังออนไลน์
Business

ประกาศแล้ว! ส่วนต่าง ‘ประกันรายได้ ประกันราคาข้าว’ 2563/64 งวด 10

ประกาศแล้ว! ส่วนต่าง “ประกันรายได้ ประกันราคาข้าว” 2563/64 รอบที่ 1 งวด 10 ภาพรวมราคาตลาดปรับขึ้น แต่ยังจ่ายชดเชยครบ 5 ชนิดเหมือนเดิม

วานนี้ (11 ม.ค. 64) นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้ออกประกาศเรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/64 รอบที่ 1 (งวดที่ 10)

ส่วนต่าง ประกันรายได้ ประกันราคาข้าว งวด 10

ตามที่คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการ ประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้ออกประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ การดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/64 รอบที่ 1 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ไปแล้วนั้น

เพื่อให้การดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้สูงขึ้น คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/2564 รอบที่ 1 (งวดที่ 10)

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2.1 ของคำสั่งคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ ที่ 3/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว จึงออกประกาศ ดังนี้

ส่วนต่าง “ประกันราคาข้าว” รอบที่ 1 งวด 10

ข้อ 1 ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ 11 มกราคม 2564 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการ ประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/2564 รอบที่ 1 (งวดที่ 10) ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/2564 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 4-10 มกราคม 2564 สำหรับข้อความเปลือกชนิดต่างๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

  • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 12,603.41 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 11,998.01 บาท
  • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,498.58 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 10,885.84 บาท
  • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 11,516.51 บาท

ข้อ 2 การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงินงวดที่ 10 ในวันที่ 11 มกราคม 2564 ดังนี้

  • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 2,396.59 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 2,001.99 บาท
  • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 42 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 16 บาท
  • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 49 บาท

ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564

ในการ ประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 งวดที่ 10 พบว่า ราคาอ้างอิงของข้าวทั้ง 5 ชนิดปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากงวดที่ 9 ส่งผลให้การชดเชยส่วนต่างลดลงเล็กน้อย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team