ดูหนังออนไลน์
COVID-19

เตรียมเปิดตลาด-วัด! นนทบุรี จัด ‘Big Cleaning Day’ 3 ตลาด 1 วัด หลังครบ 14 วัน สกัดโควิด

ผู้ว่าฯ นนทบุรี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day หลังจากปิดตลาด วัด และคอนโดสีชมพู หนีการแพร่ระบาดโควิด ครบ 14 วัน เริ่มวันนี้ 3 ตลาด และ 1 วัด พร้อมออกแนวปฎิบัติสำหรับผู้ค้า-ผู้ซื้อ-ผู้บริโภค
นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  ประธานการประชุมเตรียมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day หลังจากปิดตลาด วัด และคอนโดสีชมพู ครบ 14 วัน โดยมีท้องถิ่นจังหวัด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ผู้แทนเทศบาลนครปากเกร็ด ผู้แทนเทศบาลเมืองบางบัวทอง ผู้แทนเทศบาลตำบลเสาธงหิน และผู้แทนจากตลาดบางใหญ่และตลาดพิชัย  เพื่อจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันอังคารที่ 12 และพุธที่ 13 มกราคม 2564
สำหรับวันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 กำหนดจัดกิจกรรมใน 3 ตลาด และ 1 วัด ประกอบด้วย
ตลาดบางใหญ่ เวลา 10.00 น. โดยเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลเสาธงหิน และตลาดบางใหญ่
 ตลาดพิชัย เวลา 10.00 น. โดยเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครปากเกร็ด และตลาดพิชัย
ตลาดเทศบาลเมืองบางบัวทอง เวลา 9.00 น. และ วัดเล่งเน่ยยี่  2 เวลา 13.30 น. โดยเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองบางบัวทอง
 และวันพุธที่ 13 มกราคม 2564 กำหนดจัดกิจกรรม ณ คอนโดสีชมพู บางใหญ่ ซิตี้ เวลา 10.00 น. โดยเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลเสาธงหิน
ของคุณภาพ: https://www.facebook.com/Wat.Boromracha.Temple
นพ.รุ่งฤทัย เน้นย้ำว่า ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีแสดงความห่วงใยมายังเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ขอให้ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ล้างตลาด วัด และคอนโดสีชมพู ด้วยความระมัดระวังตามวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ เมื่อตลาดกลับมาเปิดแล้ว ขอให้เจ้าของ หรือผู้จัดการตลาดปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัด
สำหรับแนวปฏิบัติเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับ ตลาดสด ตลาดนัด ตลาดน้ำ ตลาดค้าปลีก/ส่ง จังหวัดนนทบุรี ดังนี้
 
แนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าของหรือผู้จัดการตลาด
1. กำหนดให้มีทางเข้า-ออก ที่ชัดเจนเป็นคนละช่องทาง
2. มีการคัดกรองพนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการ
3. มีการทำทะเบียนผู้มาใช้บริการหรือรายงานข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่นติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ “ไทยชนะ”
4. มีมาตรการให้ผู้ค้าและผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการ
5. มีมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล แผงค้า โต๊ะและที่นั่งรับประทานอาหาร การเลือกซื้อสินค้าและชำระเงิน อย่างน้อย 1 เมตร
6. จัดให้มีที่ล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ ให้บริการแก่ผู้ค้าและผู้ซื้ออย่างเพียงพอ
7. มีมาตรการสุ่มตรวจผู้ค้า ผู้สัมผัสอาหาร และผู้ปฏิบัติงานในตลาด เพื่อเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร้อยละ 30 ของผู้ค้า ผู้สัมผัสอาหารและผู้ปฏิบัติงานในตลาด ทุก 2 สัปดาห์
8. ดูแลสถานที่ให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ
9. สื่อสารและประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อโควิดตามช่องทางต่าง ๆ
แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ค้า ผู้สัมผัสอาหาร และผู้ปฏิบัติงานในตลาด
1. สังเกตตนเอง
2. ต้องสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติการ
3. มีมาตรการป้องกันการปนเปื้อนสู่อาหาร เช่น อาหารปรุงสำเร็จมีการปกปิดอาหารมิดชิด ใช้อุปกรณ์ สำหรับการหยิบจับหรือตักอาหาร
4. ลดการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ซื้อ เช่น การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร แสดงป้ายราคาสินค้า มีอุปกรณ์หรือถาดสำหรับรับเงิน จัดทำระบบชำระเงินออนไลน์ เป็นต้น
5. ผู้ปฏิบัติงานเก็บขยะและทำความสะอาด ต้องสวมถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง และใช้ปากคีบด้ามยาวเก็บขยะ และใส่ถุงขยะปิดปากถุงให้มิดชิด และล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังปฏิบัติงาน
แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ซื้อ/ผู้บริโภค
1. หากพบว่ามีอาการไข้หรือวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป เป็นต้น แนะนำไปพบแพทย์ทันที
2. สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการ ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ ก่อนและหลังการใช้บริการตลาด
3. ผู้บริโภคควรวางแผนในการเลือกซื้อสินค้า เพื่อความรวดเร็วในการเลือกซื้อสินค้า และลดระยะเวลาที่อยู่ภายในตลาด
4. ควรเลือกรับประทานอาหารที่ปรุงสุก สดใหม่
5. กรณีเตรียมปรุงอาหารทะเลหรือเนื้อสัตว์ดิบ ก่อนนำไปปรุงประกอบอาหาร ควรสวมถุงมือยาง สำหรับสัมผัสอาหาร และใช้น้ำสะอาดล้างภาชนะข้างนอกที่ห่อหุ้ม และล้างอาหารทะเล/เนื้อสัตว์ดิบให้สะอาด เมื่อนำมาปรุงประกอบต้องปรุงให้สุกที่อุณหภูมิมากกว่า 70 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที ขึ้นไป
6. เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร และวางแผนในการซื้อสินค้า เพื่อความรวดเร็วและลดระยะเวลาที่ใช้บริการตลาด
7. นำถุง/ถุงผ้าส่วนตัวไปใส่สินค้าเพื่อลดการสัมผัสกับผู้ขาย
อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight