ดูหนังออนไลน์
COVID-19

สรุปง่ายๆ 8 ข้อกำหนดสกัดโควิด-19 ‘พื้นที่ควบคุมสูงสุด’ 28 จังหวัด

สรุปง่ายๆ 8 ข้อกำหนด สกัดโควิด-19 ใน “พื้นที่ควบคุมสูงสุด” 28 จังหวัด ห้ามใช้สถานศึกษา-ห้ามจัดกิจกรรม-ปิดสถานที่เสี่ยงแพร่โรค

วันนี้ (4 ม.ค. 63) เพจเฟซบุ๊ก ศูนย์โควิด-19 ของรัฐบาลจัดทำสรุป ข้อกำหนด 8 ข้อที่ใช้ใน พื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง) 28 จังหวัด เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าใจได้ง่ายมากขึ้น

ข้อกำหนด พื้นที่ควบคุมสูงสุด

สำหรับ 8 ข้อกำหนดที่ใช้ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด ประกอบไปด้วย

1.ห้ามใช้อาคารสถานศึกษาในพื้นที่ควบคุมสูงสุด ยกเว้นการเรียนออนไลน์ หรือได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) หรือ ผู้ว่าราชการจังหวัด

2.ห้ามจัดกิจกรรมเสี่ยงแพร่โรคที่มีผู้ร่วมจำนวนมาก ยกเว้นได้รับอนุญาตจากผู้ว่า กทม. หรือ ผู้ว่าราชการ จังหวัด

3.ปิดสถานที่เสี่ยงแพร่โรค ได้แก่ สถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ

4.เงื่อนไขการเปิดดำเนินการในพื้นที่ควบคุมสูงสุด จะต่างกันตามพื้นที่

ข้อกำหนด พื้นที่ควบคุมสูงสุด

5.ให้อำนาจผู้ว่า กทม. หรือผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งปิดกิจการ/กิจกรรมในพื้นที่รับผิดชอบ

6.ให้หลีกเลี่ยง/งดการเดินทางข้าม จังหวัด และให้ตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัดจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด

7.ขอความร่วมมือเอกชนทำงานจากบ้าน (work from home) เหลื่อมวัน เวลา ทำงาน

8.คณะกรรมการเฉพาะกิจ พิจารณาผ่อนคลายมาตรการเสนอนายรัฐมนตรีตามสถานการณ์

ทั้งนี้ เมื่อวาน (3 ม.ค. 64) เว็บไซต์ราชกิจจานุเษกษา เผยแพร่ประกาศคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19) ที่ 1/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 เนื้อหาของคำสั่งระบุว่า

ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไป เป็นคราวที่ 8 จนถึงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564 นั้น

เพื่อให้การบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดระลอกใหม่ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามแนวทางการจัดเขตพื้นที่สถานการณ์ตามข้อกําหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในข้อ 4 (2) ของคําสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้กํากับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อํานวยการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 โดยคําแนะนําของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์ และสาธารณสุขและศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 กระทรวงมหาดไทย จึงมีคําสั่งให้หัวหน้า ผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินและพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรการ ตามข้อกําหนดฯ สําหรับเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กําหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามบัญชีรายชื่อ จังหวัด แนบท้ายคําสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง เป็นอย่างอื่น

สั่ง ณ วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2564

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

ผู้อํานวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19

พื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด

บัญชีรายชื่อจังหวัดที่กําหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด แนบท้ายคําสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ที่ 1/2564 ลงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2564

 1. กรุงเทพมหานคร
 2. จังหวัดกาญจนบุรี
 3. จังหวัดจันทบุรี
 4. จังหวัดฉะเชิงเทรา
 5. จังหวัดชุมพร
 6. จังหวัดชลบุรี
 7. จังหวัดตราด
 8. จังหวัดตาก
 9. จังหวัดนครนายก
 10. จังหวัด นครปฐม
 11. จังหวัดนนทบุรี
 12. จังหวัดปทุมธานี
 13. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 14. จังหวัดปราจีนบุรี
 15. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 16. จังหวัดเพชรบุรี
 17. จังหวัดราชบุรี
 18. จังหวัดระนอง
 19. จังหวัดระยอง
 20. จังหวัด ลพบุรี
 21. จังหวัดสิงห์บุรี
 22. จังหวัดสมุทรปราการ
 23. จังหวัดสมุทรสงคราม
 24. จังหวัดสมุทรสาคร
 25. จังหวัดสุพรรณบุรี
 26. จังหวัดสระแก้ว
 27. จังหวัดสระบุรี
 28. จังหวัดอ่างทอง

รวมทั้งสิ้น 28 จังหวัด

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team