ดูหนังออนไลน์
Economics

รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบปี 63 ตามเป้า 2.15 แสนล้านบาท

รัฐวิสาหกิจ เบิกจ่ายงบลงทุนปี 2563 ได้ 215,205 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุนปี 2564 กำชับวางแผนการเบิกจ่ายให้เร็วขึ้นแบบ Front-loaded

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ผลการเบิกจ่าย ณ เดือนพฤศจิกายน 2563 รัฐวิสาหกิจที่ สคร. กำกับดูแล 44 แห่ง สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนในปี 2563 ได้จำนวน 215,205 ล้านบาท หรือคิดเป็น 80% ของแผนเบิกจ่ายสะสม

ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจระบบปีงบประมาณ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – เดือนกันยายน 2563) จำนวน 34 แห่ง มีผลเบิกจ่ายจริงจำนวน 100,783 ล้านบาท และรัฐวิสาหกิจระบบปีปฏิทิน (ตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม 2563) จำนวน 11 แห่ง มีผลเบิกจ่ายจริงจำนวน 114,422 ล้านบาท

ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าผลการเบิกจ่ายงบลงทุนทั้งปี 2563 จะประมาณ 256,257 ล้านบาท หรือคิดเป็น 83% ของกรอบลงทุนทั้งปี ซึ่งสูงกว่าอัตราการเบิกจ่ายงบลงทุนในปี 2562 ที่เบิกจ่ายได้ 78% ของกรอบลงทุนทั้งปี และหากไม่รวมโครงการที่มีการเบิกจ่ายล่าช้าอย่างต่อเนื่อง 4 โครงการ ได้แก่

รัฐวิสาหกิจ

  • โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย – จีน ระยะที่ 1 (ช่วงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา)
  • โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล สายสีแดง
  • โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554 – 2560)
  • โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกตะวันตก

ทั้งนี้ จะมีผลเบิกจ่ายงบลงทุนทั้งปี 96% ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้เบิกจ่ายงบลงทุนมากกว่า 95%

นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2563 มีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่สามารถเบิกจ่ายได้เป็นไปตามแผน อาทิ โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าภาคตะวันตกและภาคใต้เพื่อเสริมความมั่นคง โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคใต้ตอนล่าง เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 1 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที่ 12 ปี 2560 – 2564 ของการไฟฟ้านครหลวง และแผนระยะยาวธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

สำหรับการเบิกจ่ายงบลงทุนของ รัฐวิสาหกิจ ในปี 2564 ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2563 ของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณมีผลการเบิกจ่ายสะสม 2 เดือน (พฤศจิกายน 2563) ได้จำนวน 52,267 ล้านบาท หรือคิดเป็น 102% ของแผนการเบิกจ่ายลงทุน โดยโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่สามารถเบิกจ่ายได้ดีกว่าเป้าหมาย ได้แก่

โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม – มีนบุรี ของ รฟม. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงนครปฐม – ชุมพร และโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย – จีน ระยะที่ 1 (ช่วงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ผลการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจประจำปี 2564 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2563

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการ สคร. กล่าวว่า เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 กระทรวงการคลัง ได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน เพื่อติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายภาครัฐ การเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ รวมทั้งโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่

ทั้งนี้ การเบิกจ่ายในภาพรวมของภาครัฐในปี 2564 ส่วนใหญ่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งการลงทุนของรัฐวิสาหกิจถือเป็นส่วนสำคัญของการใช้จ่ายลงทุนภาครัฐ สคร. จึงขอความร่วมมือให้รัฐวิสาหกิจทุกแห่งกำกับติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนโดยเฉพาะโครงการลงทุนขนาดใหญ่ ให้รัฐวิสาหกิจวางแผนการเบิกจ่ายให้เร็วขึ้นแบบ Front-loaded โดยให้เร่งเบิกจ่ายงบลงทุนในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 เพื่อให้การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจเป็นกลไกช่วยในการกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจให้ต่อเนื่องในปี 2564

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team