ดูหนังออนไลน์
Business

ส่วนต่าง ‘ประกันราคามันสำปะหลัง’ งวด 2 กิโลฯ ละ 20 สตางค์ ลุ้นจ่าย 30 ธ.ค.

เคาะ ส่วนต่าง “ประกันราคามันสำปะหลัง” ปี 2563/64 งวด 2 กิโลฯ ละ 20 สตางค์ ลุ้น ธ.ก.ส. โอนเงินวันที่ 30 ธ.ค. นี้

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ได้ออกประกาศเรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำประหลัง ปี 2563/64 (งวดที่ 2)

ส่วนต่าง ประกันราคามันสำปะหลัง งวด 2

ตามที่คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการ ประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ได้ออกประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ การดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 และฉบับที่ 2 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563 นั้น

เพื่อให้การดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 รอบที่ 1 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้สูงขึ้น คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/2564 (งวดที่ 2)

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2.1 ของคำสั่งคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง ที่ 1/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง จึงออกประกาศ ดังนี้

 ส่วนต่าง “ประกันราคามันสำปะหลัง” งวด 2

ข้อ 1 ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ 1 มกราคม 2564 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 (งวดที่ 2) สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังกับกรมส่งเสริมเกษตรกรที่มีวันที่เพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 โดยระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2563 และมีระยะเวลาเก็บเกี่ยวนับจากวันที่เพาะปลูกไม่น้อยกว่า 8 เดือน หัวมันสำปะหลังสดเชื้อแป้ง 25% กิโลกรัมละ 2.30 บาท

ข้อ 2 การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาเป้าหมาย (กิโลกรัมละ 2.50 บาท) กับเกณฑ์ราคากลางอ้างอิงมีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง สำหรับการจ่ายงวดที่ 2 คือ กิโลกรัมละ 0.20 บาท

สำหรับการจ่ายเงินส่วนต่างจะจ่ายทุกวันที่ 1 ของเดือน เป็นเวลา 12 เดือน โดยได้จ่ายงวดแรกไปแล้วเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ที่กิโลกรัมละ 0.26 บาท โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้จ่ายเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง และ ประกันรายได้ งวดที่ 2 คาดว่าจะจ่ายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นการร่นให้เร็วขึ้น เนื่องจากวันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นวันหยุดเทศกาลปีใหม่

 

วิธีตรวจสอบสิทธิ์และติดตามความคืบหน้า

เกษตรกรทั่วประเทศสามารถตรวจสอบสิทธิ์การรับเงินส่วนต่างจากโครงการ ประกันรายได้ ต่างๆ ของรัฐบาล ผ่านเว็บไซต์ของ ธ.ก.ส. คลิกที่นี่ เพียงกรอกหมายเลขบัตรประชาชน และกด “ค้นหา” เพื่อตรวจสอบสิทธิ์

ประกันรายได้เกษตรกร ตรวจสอบ

ถ้าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ก็จะปรากฎข้อมูลว่า มีสิทธิ์ได้รับเงินส่วนต่างจากโครงการ ประกันรายได้ เกษตรกร ประเภทใดบ้าง, เลขที่บัญชี, วันที่โอนเงิน, สาขาธนาคาร ธ.ก.ส. รวมถึงสถานะการโอนเงินว่า อยู่ระหว่างดำเนินการหรือสำเร็จแล้ว

แต่ถ้าไม่ได้เป็นผู้มีได้สิทธิ์ จะขึ้นข้อความว่า “ไม่พบข้อมูลการขึ้นทะเบียน” ซึ่งเกษตรกรต้องไปติดต่อหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามชนิดพืชที่ได้รับสิทธิ์

ประกันรายได้เกษตรกร เช็คเงิน

วิธีนี้จะสามารถตรวจสอบสิทธิ์การรับเงิน ประกันรายได้ เกษตรกรและเงินเยียวยาได้หลายประเภท ดังนี้

  • ประกันราคาข้าว
  • เงินช่วยเหลือผู้ปลูกข้าว ได้แก่ โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตผู้ปลูกข้าว ไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ ซึ่งแบ่งเป็น 2 งวด งวดแรก 500 บาทต่อไร่
  • ประกันราคามันสำปะหลัง
  • ประกันราคายางพารา
  • ประกันราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
  • ประกันราคาปาล์มน้ำมัน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team