ดูหนังออนไลน์
Lifestyle

ศุกร์ (สุข) ละวัด ที่ ‘วัดนาคปรก’ ภาษีเจริญ!

ศุกร์ (สุข) ละวัด ที่วัดนาคปรก สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2291 รัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ (ก่อนเสียกรุงศรีอยุธยา 19 ปี) เป็นช่วงสมัยอยุธยาตอนปลาย เป็นวัดที่ชุมชนร่วมกันสร้าง เดิมชื่อ วัดปก

ประวัติ วัดนาคปรก ลักษณะพื้นที่แต่เดิมเป็นสวน มีลำคลองไหลผ่านทั้งหน้าวัด หลังวัด การคมนาคม ในอดีตใช้เรือในการไปมาหาสู่กัน ปัจจุบันลำคลองบางส่วนได้ถูกถมทำเป็นถนนทางสัญจรของประชาชนที่อยู่ละแวกใกล้ วัด สภาพชมชนปัจจุบันได้กลายเป็นตึกรามบ้านช่อง เป็นชุมชนขนาดใหญ่ ที่ตั้ง อาณาเขต วัดนาคปรก มีฐานะเป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่เลขที่ 342 ถนนเทอดไท 49 แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ที่ดินที่ตั้งวัดมี 12 ไร่ 1 งาน 42 ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือติดกันคลองวัดนาคปรก ด้านทิศตะวันออกติดกับวัดนางชี ทิศใต้ติดกับคลองบางหว้า และด้านทิศตะวันตกติดกับโรงเรียนวัดนาคปรก

ผู้สร้างวัด ตามประวัติเล่าสืบกันว่า ไม่ปรากฎผู้สร้างวัด โดยสันนิษฐานว่า เดิมทีชื่อ ‘วัดปก’ เพราะเป็นวัดชุมชนที่ห้อมล้อมด้วยป่าไม้ของชาวสวน และหลังจากนั้นวัดก็ทรุดโทรมลงไปเรื่อยๆ จนเหลือแต่ซากปรักหักพัง จากนั้นเมื่อสมัยอยุธยาตอนปลาย-กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลที่ 3-4) มีพ่อค้าเรือสำเภาชาวจีน ชื่อ พระบริบูรณ์ธนากร (เจ้าสัวพุก แซ่ตัน) เดินทางมาประกอบการค้าขายที่พระนคร ฝั่งธนบุรี ย่านตลาดพลู ได้ตั้งรากปักฐานเป็นครอบครัวกับภรรยาคนไทย

เจ้าสัวพุก เป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสยิ่งในพระพุทธศาสนา มีฐานะดีพอที่จะเกื้อกูลประโยชน์แก่คนอื่น จึงได้คิดริเริ่มบูรณะซ่อมแซมวัดขึ้น เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรม และกิจกรรม ทางพระพุทธศาสนา โดยได้เริ่มบูรณะอุโบสถก่อน พร้อมกับเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นเครื่องบูชาของชาวจีนโบราณต่างๆ เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ตนเอง และบูรณะวิหารซึ่งมีลักษณะทรงไทยเป็นอนุสรณ์แก่ภรรยา เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังลายไทย เล่าเรื่องราวการเสด็จลงจากดาวดึงส์

เรื่องราวการชนะมารของพระพุทธเจ้า ครั้นแล้วได้อัญเชิญพระพุทธรูปปางมารวิชัยมาจากเมืองสุโขทัย มาประดิษฐานไว้ในวิหารพระประธานองค์ประดิษฐานที่วิหารนั้นมีพญานาค 7 เศียรแผ่พังพาน เป็นรูปปูนปั้น องค์พระเป็นพระปางมารวิชัยสัมฤทธิ์ ชาวบ้านจึงได้เรียกว่า “วัดนาคปรก” ตามลักษณะพระพุทธรูปที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์ของวัดนี้ การพระราชทานวิสุงคามสีมา เข้าใจว่าได้รับพระราชทานมาแต่เดิมประมาณ พ.ศ. 2291 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 48.60 เมตร ยาว 50.70 เมตร

อ่านข่าวเพิ่มเติม

PRASERT THEPSRI