ดูหนังออนไลน์
Business

ราชกิจจาฯ ประกาศฐานะการเงินไทยล่าสุด ขาดทุนสะสมกว่า 1.06 ล้านล้าน!

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ “กระทรวงการคลัง” รายงานฐานะการเงินประจําสัปดาห์ของธนาคารแห่งประเทศไทยล่าสุด พบขาดทุนสะสมกว่า 1.06 ล้านล้าน!

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง รายงานฐานะการเงินประจําสัปดาห์ของธนาคารแห่งประเทศไทยทุนสํารองเงินตรา และกิจการธนบัตรเพื่ออนุวัติตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ประกาศรายงานฐานะการเงินประจําสัปดาห์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทุนสํารองเงินตรา และกิจการธนบัตร รวมจํานวน 4 สัปดาห์ ได้แก่

  • งวดประจําสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2563
  • งวดประจําสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563
  • งวดประจําสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563
  • งวดประจําสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563

โดยพบว่าในช่วงเวลาดังกล่าว มียอดขาดทุนสะสมกว่า 1.06 ล้านล้านบาท

แนบท้ายประกาศนี้ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 นายอรรถพล อรรถวรเดช รองผู้อํานวยการ รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team