ดูหนังออนไลน์
Business

เงินส่วนต่าง ประกันรายได้ข้าว ตั้งแต่งวดที่ 1-7 เช็คได้ที่นี่!

เงินส่วนต่าง ประกันรายได้ข้าว ตั้งแต่งวดที่ 1 ถึงงวดที่ 7 ที่รัฐบาลประกาศจ่ายเงินชดเชย รวมไว้ให้แล้วที่นี่ เช็คเลย ก่อนคำนวณรับเงิน

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน  2563 คณะอนุกรรมการกำกับดูแล และกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว กระทรวงพาณิชย์ ได้พิจารณาราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคา หรือ เงินส่วนต่าง ประกันรายได้ข้าว ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/64 รอบที่ 1

เงินส่วนต่าง ประกันรายได้ข้าว

จนถึงปัจจุบัน คณะอนุกรรมการฯ ชุดดังกล่าว ได้ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และเงินส่วนต่าง ที่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวจะได้รับเงินชดเชยส่วนต่างมาแล้ว 7 งวด ซึ่งเราได้รวบรวมมาไว้ให้แล้ว ดังนี้

งวดที่ 1 สำหรับเกษตรกรที่ระบุวันเก็บเกี่ยว ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563

ข้าวเปลือกหอมมะลิ 

ราคาประกัน ตันละ 15,000 บาท ไม่เกิน 15 ตัน ราคาปัจจุบัน ตันละ 12,088.83 บาท ได้ส่วนต่าง ตันละ 2,911.17 บาท

ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่

ราคาประกัน ตันละ 14,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน ราคาปัจจุบัน ตันละ 11,862.55 บาท ได้ส่วนต่าง ตันละ 2,137.45 บาท

ข้าวเปลือกเจ้า

ราคาประกัน ตันละ 10,000 บาท ไม่เกิน 30 ตัน ราคาปัจจุบัน ตันละ 8,777.64 บาท ได้ส่วนต่างตันละ 1,222.36 บาท

ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี

ราคาประกัน ตันละ 11,000 บาท ไม่เกิน 25 ตัน ราคาปัจจุบัน ตันละ 9,933.04 บาท ได้ส่วนต่างตันละ 1,066.96 บาท

ข้าวเปลือกเหนียว

ราคาประกัน ตันละ 12,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน ราคาปัจจุบัน ตันละ 9,915.66 บาท ได้ส่วนต่างตันละ 2,084.34 บาท

งวดที่ 2 สำหรับเกษตรกรที่ระบุวันเก็บเกี่ยว ตั้งแต่วันที่ 9-15 พฤศจิกายน 2563

ข้าวเปลือกหอมมะลิ 

ราคาประกัน ตันละ 15,000 บาท ไม่เกิน 15 ตัน ราคาปัจจุบัน ตันละ 12,003.03 บาท ได้ส่วนต่าง ตันละ 2,996.97 บาท

ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่

ราคาประกัน ตันละ 14,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน ราคาปัจจุบัน ตันละ 11,727.04 บาท ได้ส่วนต่าง ตันละ 2,272.96 บาท

ข้าวเปลือกเจ้า

ราคาประกัน ตันละ 10,000 บาท ไม่เกิน 30 ตัน ราคาปัจจุบัน ตันละ 8,880.82 บาท ได้ส่วนต่าง ตันละ 1,119.18 บาท

ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี

ราคาประกัน ตันละ 11,000 บาท ไม่เกิน 25 ตัน ราคาปัจจุบัน ตันละ 9,939.84 บาท ได้ส่วนต่าง ตันละ 1,060.16 บาท

ข้าวเปลือกเหนียว

ราคาประกัน ตันละ 12,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน ราคาปัจจุบัน ตันละ 10,688.99 บาท ได้ส่วนต่าง ตันละ 1,311.01 บาท

งวดที่ 3 สำหรับเกษตรกรที่ระบุวันเก็บเกี่ยว ตั้งแต่วันที่ 16-22 พฤศจิกายน 2563

ข้าวเปลือกหอมมะลิ 

ราคาประกัน ตันละ 15,000 บาท ไม่เกิน 15 ตัน ราคาปัจจุบัน ตันละ 11,940.67 บาท ได้ส่วนต่าง ตันละ 3,059.33 บาท

ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่

ราคาประกัน ตันละ 14,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน ราคาปัจจุบัน ตันละ 11,718.59 บาท ได้ส่วนต่าง ตันละ 2,281.41 บาท

ข้าวเปลือกเจ้า

ราคาประกัน ตันละ 10,000 บาท ไม่เกิน 30 ตัน ราคาปัจจุบัน ตันละ 8,963.80 บาท ได้ส่วนต่าง ตันละ 1,036.20 บาท

ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี

ราคาประกัน ตันละ 11,000 บาท ไม่เกิน 25 ตัน ราคาปัจจุบัน ตันละ 9,944.39 บาท บาท ได้ส่วนต่าง ตันละ 1,055.61 บาท

ข้าวเปลือกเหนียว

ราคาประกัน ตันละ 12,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน ราคาปัจจุบัน ตันละ 11,003.42 บาท ได้ส่วนต่าง ตันละ 996.58  บาท

งวดที่ 4 สำหรับเกษตรกรที่ระบุวันเก็บเกี่ยว ตั้งแต่วันที่ 23-29 พฤศจิกายน 2563

ข้าวเปลือกหอมมะลิ 

ราคาประกัน ตันละ 15,000 บาท ไม่เกิน 15 ตัน ราคาปัจจุบัน ตันละ 12,100.57 บาท ได้ส่วนต่าง ตัน ละ 2,899.43บาท

ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่

ราคาประกัน ตันละ 14,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน ราคาปัจจุบัน ตันละ 11,951.04 บาท ได้ส่วนต่าง ตันละ 2,048.96 บาท

ข้าวเปลือกเจ้า

ราคาประกัน ตันละ 10,000 บาท ไม่เกิน 30 ตัน ราคาปัจจุบัน ตันละ 9,122.47 บาท ได้ส่วนต่าง ตันละ 877.53 บาท

ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี

ราคาประกัน ตันละ 11,000 บาท ไม่เกิน 25 ตัน ราคาปัจจุบัน ตันละ 9,960.97 บาท บาท ได้ส่วนต่าง ตันละ 1,039.03 บาท

ข้าวเปลือกเหนียว

ราคาประกัน ตันละ 12,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน ราคาปัจจุบัน ตันละ 11,066.61 บาท ได้ส่วนต่าง ตันละ 933.39 บาท

งวดที่ 5 สำหรับเกษตรกรที่ระบุวันเก็บเกี่ยว ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2563

ข้าวเปลือกหอมมะลิ 

ราคาประกัน ตันละ 15,000 บาท ไม่เกิน 15 ตัน ราคาปัจจุบัน ตันละ 12,232.86 บาท ได้ส่วนต่าง ตันละ 2,767.14 บาท

ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่

ราคาประกัน ตันละ 14,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน ราคาปัจจุบัน ตันละ 11,726.91 บาท ได้ส่วนต่าง ตันละ 2,273.09 บาท

ข้าวเปลือกเจ้า

ราคาประกัน ตันละ 10,000 บาท ไม่เกิน 30 ตัน ราคาปัจจุบัน ตันละ 9,189.93 บาท ได้ส่วนต่าง ตันละ 810.07 บาท

ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี

ราคาประกัน ตันละ 11,000 บาท ไม่เกิน 25 ตัน ราคาปัจจุบัน ตันละ 10,079.73 บาท ได้ส่วนต่าง ตันละ 920.27 บาท

ข้าวเปลือกเหนียว

ราคาประกัน ตันละ 12,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน ราคาปัจจุบัน ตันละ 11,213.54 บาท ได้ส่วนต่าง ตันละ 786.46 บาท

เงินส่วนต่าง ประกันรายได้ข้าว

งวดที่ ุ6 สำหรับเกษตรกรที่ระบุวันเก็บเกี่ยว ตั้งแต่วันที่ 7-13 ธันวาคม 2563

ข้าวเปลือกหอมมะลิ 

ราคาประกัน ตันละ 15,000 บาท ไม่เกิน 15 ตัน ราคาปัจจุบัน ตันละ 12,272.42 บาท ได้ส่วนต่าง ตันละ 2,727.58 บาท

ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่

ราคาประกัน ตันละ 14,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน ราคาปัจจุบัน ตันละ 11,800.74 บาท ได้ส่วนต่าง ตันละ 2,199.26 บาท

ข้าวเปลือกเจ้า

ราคาประกัน ตันละ 10,000 บาท ไม่เกิน 30 ตัน ราคาปัจจุบัน ตันละ 9,215.15 บาท ได้ส่วนต่าง ตันละ 784.85 บาท

ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี

ราคาประกัน ตันละ 11,000 บาท ไม่เกิน 25 ตัน ราคาปัจจุบัน ตันละ 10,182.17 บาท ได้ส่วนต่าง ตันละ 817.83 บาท

ข้าวเปลือกเหนียว

ราคาประกัน ตันละ 12,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน ราคาปัจจุบัน ตันละ 11,246.87 บาท ได้ส่วนต่าง ตันละ 753.13 บาท

เงินส่วนต่าง ประกันรายได้ข้าว

งวดที่ ุ7 สำหรับเกษตรกรที่ระบุวันเก็บเกี่ยว ตั้งแต่วันที่ 14-20 ธันวาคม 2563

ข้าวเปลือกหอมมะลิ 

ราคาประกัน ตันละ 15,000 บาท ไม่เกิน 15 ตัน ราคาปัจจุบัน ตันละ 12,425.46 บาท ได้ส่วนต่าง ตันละ 2,574.54 บาท

ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่

ราคาประกัน ตันละ 14,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน ราคาปัจจุบัน ตันละ 11,982.48 บาท ได้ส่วนต่าง ตันละ 2,017.52 บาท

ข้าวเปลือกเจ้า

ราคาประกัน ตันละ 10,000 บาท ไม่เกิน 30 ตัน ราคาปัจจุบัน ตันละ 9,429.59 บาท ได้ส่วนต่าง ตันละ 570.41 บาท

ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี

ราคาประกัน ตันละ 11,000 บาท ไม่เกิน 25 ตัน ราคาปัจจุบัน ตันละ 10,465.25 บาท ได้ส่วนต่าง ตันละ 534.75 บาท

ข้าวเปลือกเหนียว

ราคาประกัน ตันละ 12,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน ราคาปัจจุบัน ตันละ 11,400.10 บาท ได้ส่วนต่าง ตันละ 599.90 บาท

เงินส่วนต่าง ประกันรายได้ข้าว

 

อ่านข่าวเพิ่มเติม

WANPEN PUTTANONT