ดูหนังออนไลน์
Business

กรมโยธาฯ โต้ ศรีสุวรรณ ปมถมคลอง สร้าง ‘บ้านมั่นคง’ ยันป้องกันรุกล้ำ

กรมโยธาฯ โต้ ศรีสุวรรณ ปมถมคลองปรมประชากร สร้างบ้านมั่นคง ยันไม่ผิดกฏหมาย เน้นป้องกันการรุกล้ำ ลำคลองสาธารณะ ตามคำสั่ง คสช.

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่อนจดหมายชี้แจงประเด็นข่าว “โครงการบ้านมั่นคงชุมชนวัดรังสิต จังหวัดปทุมธานี” กรณีที่นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย อ้างว่า การถมดินคลองเปรมประชากร เพื่อก่อสร้างโครงการบ้านมั่นคงผิดกฎหมายหรือไม่ จากเดิมพื้นที่ดังกล่าวมีสภาพเป็นคลองสาธารณะกว้าง 50 เมตร แต่เมื่อถมดินแล้วเหลือความกว้าง 20 เมตร ซึ่งอาจทำให้น้ำท่วมพื้นที่รังสิตในอนาคต โดย กรมโยธาฯ โต้ ศรีสุวรรณ สามารถดำเนินการได้ ไม่ผิดกฏหมาย

กรมโยธาฯ โต้ ศรีสุวรรณ

นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงชื่อในหนังสือชี้แจงโครงการดังกล่าว โดยระบุว่า

1. คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ออกคำสั่งที่ 9/2560 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่องการดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยริมคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากร เพื่อแก้ปัญหาการบุกรุกลำน้ำสาธารณะ โดยมีเนื้อหาดังนี้

 • ให้พัฒนาที่อยู่อาศัยริมคลองให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อประโยชน์ด้านการระบายน้ำป้องกัน ปัญหาอุทกภัยและแก้ไขปัญหาน้ำเสีย
 • ให้มีการยกเว้น พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร และ พ.ร.บ.ผังเมือง เรื่องระยะถอยร่นต่างๆ ให้สามารถดำเนินการได้ โดยมีคณะดำเนินงานดังนี้ 1. คณะอำนวยการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างบุกรุกลำน้ำสาธารณะ 2. คณะอนุกรรมการจัดทำแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลองและพัฒนาพื้นที่ริมคลองเปรมประชากร 3. คณะทำงานดำเนินการพัฒนาพื้นที่คลองเปรมประชากร 4. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่คลองเปรมประชากร และ 5. คณะทำงานกำหนดแนวเขตคลองและแนวก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากร พื้นที่จังหวัดปทุมธานี

2. ผลการศึกษาการพัฒนาพื้นที่ริมคลองเปรมประชากรคลองเปรมประชากร มีความยาวทั้งสิ้น 50.8 กิโลเมตร จากอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถึงคลองผดุงกรุงเกษม จังหวัดกรุงเทพมหานคร แบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

 • คลองผดุงกรุงเกษม-ถนนเทศบาลสงเคราะห์ ความยาว 9.8 กิโลเมตร อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครพื้นที่ริมคลองเป็นสถานที่ราชการและมีการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแล้วไม่มีการบุกรุกพื้นที่คลอง
 • คลองรังสิตประยูรศักดิ์-แม่น้ำเจ้าพระยา ความยาว 24 กิโลเมตร อยู่ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี 16 กิโลเมตร และอยู่ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 8 กิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สีเขียว ไม่มีการบุกรุกพื้นที่คลอง
 • ถนนเทศบาลสงเคราะห์-คลองรังสิตประยูรศักดิ์ ความยาว 17 กิโลเมตร อยู่ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร 13 กิโลเมตร และเขตจังหวัดปทุมธานี 4 กิโลเมตร มีบ้านเรือนก่อสร้างบุกรุกพื้นที่ คลองตลอดแนว โดยแผนแม่บทได้กำหนดให้มีการรื้อย้ายและดำเนินการก่อสร้างบ้านมั่นคงให้กับบ้านและชุมชนที่ถูกรื้อย้ายในพื้นที่
 • ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร  ได้มอบหมายให้ กรุงเทพมหานครเป็นผู้ก่อสร้างเขื่อน และในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง

กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดทำแผนงานขอรับสนับสนุนงบประมาณ เพื่อดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองเปรมประชากรในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ดังนี้

งบประมาณปี 2563 (งบผูกพันปี 2563 – 2565)

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ริมคลองเปรมประชากร จากคลองบ้านใหม่ ถึงคลองรังสิตประยูรศักดิ์ (ระยะที่ 1) อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ความยาว 628 เมตร

 • ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการดำเนินงานก่อสร้าง
 • สัญญาจ้างเลขที่ 75/2564 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ระยะเวลาก่อสร้าง 700 วัน
 • เริ่มสัญญา 30 พฤศจิกายน 2563 สิ้นสุดสัญญา 30 ตุลาคม 2563
 • วงเงินค่าก่อสร้าง 64,260,000 บาท
 • ผู้ว่าจ้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
 • ผู้รับจ้าง บริษัท แอล.พี.พี. ซีวิลคอนสตรัคชั่น จำกัด
 • ผลการดำเนินงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง 27% (เร็วกว่าแผนการดำเนินงานก่อสร้าง)

งบประมาณปี 2564 (งบผูกพันปี 2564 – 2566)

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองเปรมประชากรจากคลองบ้านใหม่ถึงคลองรังสิตประยูรศักดิ์ (ระยะที่ 2) อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ความยาว 1,100 เมตร งบประมาณ 130 ล้านบาท

 • ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งต่อเนื่องเขื่อนเดิม
 • อยู่ในขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสารแบบก่อสร้างและราคาค่าก่อสร้าง ประกอบการประกวดราคา

แผนงานขอรับงบประมาณปี 2565 (งบผูกพันปี 2565 – 2567)

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองเปรมประชากรจากคลองบ้านใหม่ถึงคลองรังสิตประยูรศักดิ์ (ระยะที่ 3) อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ความยาว 1,300 เมตร งบประมาณ 140 ล้านบาท

 • ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งต่อเนื่องเขื่อนเดิม
 • อยู่ในขั้นตอนการสำรวจ ออกแบบ และจัดทำรายการประกอบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แนวทางแก้ไข

โครงการบ้านมั่นคง “สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนวัดรังสิต จำกัด” เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาตามแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลอง และการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชาชากร ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 โดยมีกรอบการดำเนินงาน 4 ด้าน ดังนี้

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

2. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน

3. ด้านการสร้างการรับรู้และความเข้าใจ

4. ด้านกฎหมายและการขับเคลื่อน

กรณีการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองเปรมประชากรกีดขวางทางน้ำ ทำให้เหลือความกว้าง 20 เมตร

 • งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองเปรมประชากร กรมโยธาธิการและผังเมือง ดำเนินการในพื้นที่ตามแนวที่แผนแม่บทกำหนด โดยได้รับงบประมาณก่อสร้าง ปี 2563 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองเปรมประชากรจากคลองบ้านใหม่ถึงคลองรังสิต ประยูรศักดิ์ (ระยะที่ 1) ความยาว 628 เมตร งบประมาณ 64.20 ล้านบาท อยู่ระหว่างก่อสร้าง ผลงาน 27%
 • การดำเนินการรื้อย้ายบ้านเรือน ที่รุกล้ำคลอง ดำเนินการโดย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และแม่ทัพภาคที่ 1 เพื่อแก้ไขปัญหาการรุกล้ำพื้นที่คลองเปรมประชากรและแก้ไขปัญหาประสิทธิภาพการระบายน้ำของคลองพร้อมทั้งเป็นการเปิดพื้นที่และส่งมอบให้ กรมโยธาธิการและผังเมืองเข้าดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองเปรมประชากรจากคลองบ้านใหม่ถึงคลองรังสิต ประยูรศักดิ์ (ระยะที่ 1) อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ความยาว 628 เมตร
 • การก่อสร้างเขื่อนไม่ได้กีดขวางการระบายน้ำและเป็นสาเหตุทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่คลองรังสิต แต่อย่างใด เนื่องจากเป็นแนวก่อสร้างที่คณะอนุกรรมการจัดทำแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร เป็นผู้กำหนด

เมื่องานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแล้วเสร็จ คลองเปรมประชากรจะมีความกว้างไม่น้อยกว่า 25 เมตร ไม่กระทบต่อประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม และเป็นแนวป้องกันไม่ให้เกิดการรุกล้ำพื้นที่คลองได้อีกในอนาคต

อ่านข่าวเพิ่มเติม

WANPEN PUTTANONT