ดูหนังออนไลน์
Business

อีกแล้ว! ก.ล.ต. สั่งลงโทษอดีต 3 ผู้แนะนำการลงทุน TMB แอบถอนเงินลูกค้า

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่ง ลงโทษ อดีต 3 ผู้แนะนำการลงทุน TMB แสวงหาประโยชน์จากหน้าที่ แอบถอนเงินลูกค้า 1 ล้านบาทซื้อกองทุน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พิจารณา ลงโทษ อดีต ผู้แนะนำการลงทุน 3 ราย สังกัดธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TMB ได้แก่

  • น.ส.วัชรี สว่างแจ้ง
  • นายปิยะ ดวงผดุง
  • นายกัญจน์พงศ์ พ่วงมงคล (ขณะกระทำความผิดชื่อนายกวีสิทธิ์ พ่วงมงคล)

ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ

ผู้แนะนำการลงทุน TMB

ก.ล.ต. ได้รับรายงานการดำเนินการกรณีลูกค้าร้องเรียน TMB และตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า ช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2560 น.ส.วัชรีและนายปิยะในฐานะ ผู้แนะนำการลงทุน ได้ร่วมกันเสนอขายกองทุนให้แก่ลูกค้า โดยนางสาววัชรีได้จัดทำแบบประเมินความเหมาะสมการลงทุนแทนลูกค้า และสั่งการให้นายกัญจน์พงศ์บันทึกรายการเปิดบัญชีกองทุนและถอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ของลูกค้าเพื่อซื้อกองทุนให้ลูกค้าเป็นจำนวนเงิน 1 ล้านบาท โดยได้รับการยืนยันจากนายปิยะว่า ลูกค้าเป็นผู้ตัดสินใจลงทุน จึงได้ทำรายการไปก่อนและจะนำเอกสารไปให้ลูกค้าลงนามในภายหลัง

แต่ต่อมาลูกค้าปฏิเสธว่า ไม่ได้เป็นผู้ตัดสินใจทำรายการดังกล่าวและไม่ยินยอมลงนามในเอกสารเกี่ยวกับการลงทุน  จากนั้นนางสาววัชรีและนายปิยะได้ตกลงกับลูกค้า โดยลูกค้าได้ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องและสั่งขายกองทุนทั้งจำนวน  ทั้งนี้ นางสาววัชรีได้ชดใช้เงินส่วนที่ลูกค้าขาดทุน เพื่อให้ลูกค้าได้เงินคืนทั้งสิ้น 1 ล้านบาท

หุ้น ตลาดหุ้น

การกระทำผิดของผู้แนะนำการลงทุนราย น.ส.วัชรีและนายปิยะ เป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามข้อ 23(1) และเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 31(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557  เรื่อง  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 (ประกาศ ที่ ทลธ. 8/2557) ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 48/2560  เรื่อง  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560 (ประกาศ ที่ ทลธ. 8/2557 ที่แก้ไขเพิ่มเติม) และไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการสาขาหรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าในส่วนของธุรกิจตลาดทุนได้ตามข้อ 30(4) แห่งประกาศ ที่ ทลธ. 8/2557 ที่แก้ไขเพิ่มเติม

โดย น.ส.วัชรีและนายปิยะ การแสวงหาประโยชน์จากผู้ลงทุนโดยอาศัยโอกาสในการปฏิบัติงานในลักษณะยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้า โดยที่ลูกค้าไม่ได้รับทราบ สั่งการ หรือยินยอม และมีการจัดทำเอกสารไม่ตรงตามความเป็นจริง

ส่วนนายกัญจน์พงศ์เป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ตามข้อ 23(2) และเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 31(1) แห่งประกาศ ที่ ทลธ. 8/2557 ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีการลงนามในเอกสารเพื่อแสดงการทำหน้าที่โดยไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นจริง ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ธุรกิจ ผู้แนะนำการลงทุน

ก.ล.ต. จึงสั่งการ ลงโทษ ผู้แนะนำการลงทุน TMB ดังต่อไปนี้

(1) กรณี น.ส.วัชรี ก.ล.ต. มีระดับโทษถึงขั้นเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็น ผู้แนะนำการลงทุน ด้านหลักทรัพย์ แต่เนื่องจากอายุการให้ความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนของนางสาววัชรีสิ้นสุดไปแล้วตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2562  ก.ล.ต. จึงลงโทษนางสาววัชรีไม่ให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน เป็นเวลา 2 ปี 8 เดือน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2563

และการถูกห้ามไม่ให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนข้างต้น มีผลทำให้นางสาววัชรีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการสาขาหรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าในส่วนของธุรกิจตลาดทุนตามระยะเวลาดังกล่าวด้วย

(2) กรณีนายปิยะ ก.ล.ต. เพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็น ผู้แนะนำการลงทุน ตราสารซับซ้อนประเภท 2 ของนายปิยะและไม่ให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน เป็นเวลา 1 ปี 4 เดือน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2563

(3) กรณีนายกัญจน์พงศ์ ก.ล.ต. พักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 2 ของนายกัญจน์พงศ์ เป็นเวลา 2 เดือน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2563

ทั้งนี้ ธนาคารได้เลิกจ้างผู้แนะนำการลงทุนทั้ง 3 ราย แล้ว โดยไม่จ่ายค่าชดเชยให้กับ น.ส.วัชรีและนายปิยะ และลงโทษทางวินัยพนักงานรายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามระเบียบของธนาคารฐานไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ธนาคารกำหนด

การพิจารณากำหนดโทษ ก.ล.ต. ได้นำปัจจัยดังต่อไปนี้มาใช้ประกอบการพิจารณาของ ก.ล.ต. ด้วย ได้แก่ บทบาทความเกี่ยวข้องและพฤติกรรมของบุคคลที่ถูกพิจารณา การลงโทษที่บุคคลนั้นได้รับไปแล้ว ผลกระทบ ความเสียหาย หรือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น การแก้ไขหรือการดำเนินการอื่นที่เป็นประโยชน์หรือขัดขวางการปฏิบัติงานของสำนักงาน และประวัติหรือพฤติกรรมในอดีตอื่นใดที่แสดงถึงความไม่เหมาะสมที่จะเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ข้อ 36 แห่งประกาศ ที่ ทลธ. 8/2557

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team