ดูหนังออนไลน์
Business

ด่วน! กรมบัญชีกลาง กำหนดสิทธิผู้รับเหมารับงานก่อสร้าง 5 หน่วยงาน

กรมบัญชีกลางประกาศสิทธิในการรับงานก่อสร้าง เพื่อไม่ให้งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ล่าช้า และเกิดความเสียหายต่อทางราชการ จำนวน 5 หน่วยงาน

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้ออกประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง สิทธิในการรับงานของผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างสาขางานก่อสร้างชลประทาน ของกรมชลประทาน และกรมทรัพยากรน้ำ รวมทั้งสิทธิในการรับงานของผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างทางและสะพานพิเศษ สาขางานก่อสร้างทาง สาขางานก่อสร้างสะพาน ของกรมทางหลวง

สิทธิในการรับงานของผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างทางและสะพานพิเศษ สาขางานก่อสร้างทาง ของกรมทางหลวงชนบท และสิทธิในการรับงานของผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและชายฝั่ง ของกรมเจ้าท่า โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

การประกาศสิทธิในการรับงานของผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างสาขาต่างๆ   เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563 กำหนดว่า “8.2 หน่วยงานของรัฐใดมีความจำเป็นจะกำหนดวงเงิน รวมหรือจำนวนโครงการที่ผู้ประกอบการงานก่อสร้างสมารถรับงานได้ เพื่อมิให้มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานตามสัญญา กรณีนี้ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการได้ตามความเหมาะสม พร้อมทั้งเสนอให้คณะกรรมการราคากลาง และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการพิจารณา เพื่อประกาศเพิ่มเติมต่อไป”

ในการนี้กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และกรมเจ้าท่า ได้แจ้งว่า “มีความจำเป็น จะกำหนดสิทธิในการรับงานของผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง โดยขอกำหนดจำนวนโครงการ ที่ผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สามารถรับงานได้ เพื่อให้มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน จนเป็นเหตุให้งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญามีความล่าช้า และเกิดความเสียหายต่อทางราชการ” นายภูมิศักดิ์ กล่าว

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดของสิทธิในการรับงานของผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างสาขางานก่อสร้างของทั้ง 4 หน่วยงานข้างตัน ได้จากประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ได้ทางเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง http://www.cgd.go.th หรือผ่านทางโทรศัพท์มือถือที่ CGD Application  มีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง หมายเลข 02 270 6400 ในวัน เวลาราชการ ได้

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight