ดูหนังออนไลน์
Business

โผล็อตแรก! การบินไทยอนุมัติ 4,820 คน เข้าโครงการ ‘เออร์ลี่ รีไทร์’

การบินไทยอนุมัติเออร์ลี่ พนักงานทุกระดับ 4,820 คน ผ่านเข้า “โครงการเออร์ลี่ รีไทร์ ” มีผลแล้ว วานนี้ (1 ธ.ค.) ขณะที่ยอดสมัครรวม 4,977 คน 

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือTHAI ได้ลงนามและอนุมัติให้พนักงานเข้าร่วม โครงการลาระยะยาว (LW20 ) จำนวน 2,620 คน โครงการ ร่วมใจจากองค์กร Mutual Separation Plan A (MSP A) จำนวน 1,862 คน และผู้เสียสละ เข้าร่วมทั้ง 2 โครงการ (LW20 & MSP A) จำนวน 338 คน ตามที่บริษัทได้ประกาศให้พนักงานผู้สมัครทราบแล้วเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 และเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563

การบินไทยอนุมัติเออร์ลี่ ล็อตแรก

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวบริษัทการบินไทย ได้ประกาศโครงการร่วมใจเสียสละเพื่อองค์กร พ.ศ. 2563 โดยมีผู้เสียสละและไได้รับการอนุมัติตามตัวเลขดังกล่าว “ท่านเป็นผู้หนึ่งที่ได้เสียสละเข้าโครงการ LW20,MSP A และ LW20 & MSP A ผมขอขอบคุณ บริษัทรับทราบถึงความเสียสละของท่านในครั้งนี้ ใคร่ขอขอบคุณทุกท่าน”  นายชาญศิลป์  ระบุในประกาศ

จากการที่การบินไทย ได้เปิดโครงการสมัครใจลาออกและลาหยุด มาตั้งแต่ 19-28 ตุลาคม 2563 ปรากฎว่ามีพนักงานสมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 4,977 คน โดยสมัครเข้าโครงการร่วมใจจากองค์กร (MSP A) จำนวน 1,918 คน มีผลตั้งแต่วานนี้ (1ธ.ค.)

โครงการลาหยุดระยะยาว 6 เดือน จำนวน (LW20) จำนวน 2,699 คน เป็นระยะเวลา 6 เดือน เริ่มตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2563-30 เมษายน 2564 โดยจะจ่ายเงินรายเดือนตลอดระยะเวลาในอัตรา 20% ของเงินเดือนสุดท้าย ส่วนพนักงานที่สมัครทั้ง 2 โครงการ (MSP A และ LW20) จำนวน 360 คน

 การบินไทยอนุมัติเออร์ลี่

สำหรับโครงการร่วมใจจากองค์กร Mutual Separation Plan A (MSP A) เป็นโครงการที่ให้พนักงานเสียสละ โดยแสดงเจตนาเข้าร่วมโครงการและลาออกจากบริษัท  พนักงานที่ได้รับอนุมัติจะได้รับผลตอบแทนดังนี้

จ่ายตามกฎหมาย 400 วัน

  1. เงินตอบแทนตามโครงการในอัตราเทียบเท่ากับค่าชดเชย ตามกฎหมายแรงงาน ระยะเวลาการทำงาน ตั้งแต่ 30 วัน  สูงสุด 400 วัน
  2. เงินตอบแทนพิเศษเพิ่มเติม เท่ากับ 1 เดือนของเงินเดือนสุดท้าย
  3. เงินสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีที่ไม่ได้ใช้ (หากมี) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของระเบียบของบริษัทที่เกี่ยวข้อง
  4. เงินบำเหน็จหรือเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เฉพาะพนักงานที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบของบริษัทหรือกองทุนที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามข้อบังคับและเงื่อนไขของระเบียบของบริษัทหรือกองทุนที่เกี่ยวข้อง
  5. ภาษีเงินได้ บริษัทจะรับภาระเสียภาษีเงินได้ให้เฉพาะพนักงานที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบของบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รอก่อนเริ่มงวดแรกมิ.ย.64

ส่วนการจ่ายเงินตอบแทนตามโครงการในอัตราของเทียบเท่ากับค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงาน+เงินตอบแทนพิเศษ 1 เดือน + เงินสำหรับวันหยุดประจำปีที่ไม่ได้ใช้ ส่วนนี้จะแบ่งจ่ายเป็นรายเดือนเข้าบัญชีเงินเดือนพนักงาน ทั้งหมด 12 งวด ในอัตราเท่ากัน  จ่ายงวดแรก เดือนมิถุนายน 2564

กรณีเงินบำเหน็จ (สำหรับพนักงานที่มีสิทธิได้) จะจ่ายครั้งเดียวเข้าบัญชีเงินเดือนของพนักงานภายในเดือนมกราคม 2564 ส่วนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจ่ายตามข้อบังคับของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 การบินไทยอนุมัติเออร์ลี่

 การบินไทยอนุมัติเออร์ลี่ ลายาว 6 เดือนรับเงิน 20%

ส่วนโครงการลาระยะยาว (LW20) พนักงานที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ หากได้รับการอนุมัติได้ลาหยุดยาวตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 รวม 6 เดือน พนักงานจะได้รับเงินรายเดือนตลอดในอัตรา 20% ของเงินเดือนสุดท้าย หรือของเงินเดือนเดิมของพนักงานก่อนการปรับลดหากพนักงานเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของบริษัท โดยพนักงานจะไม่ได้รับเงินสิทธิประโยชน์และสวัสดิการอื่น ๆ นอกจากเงินรายเดือนตลอดระยะเวลาลา

ทั้งนี้ระหว่างการลา พนักงานยังคงเป็นพนักงานของบริษัท ต้องรักษาภาพลักษณ์ของบริษัทให้ดีอยู่เสมอ พนักงานต้องไม่ทำงานหรือดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือกระทำสิ่งใดที่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ยกเว้นได้รับการอนุมัติจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight