ดูหนังออนไลน์
Business

เงินประกัน ‘มันสำปะหลัง’ วันแรกจ่ายแล้วกว่า 10 ล้าน 752 ครัวเรือน

เงินประกันมันสำปะหลัง ปี 63/64 จ่ายวันแรก ธ.ก.ส. โอนเข้าบัญชีเกษตรกรแล้ว 752 ครัวเรือน  เป็นเงินกว่า 10 ล้านบาท ครัวเรือนละไม่เกิน 100 ตัน

นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ในวันนี้ (1 ธันวาคม 2563) ธ.ก.ส. ได้จ่าย เงินประกันมันสำปะหลัง วันแรกแก่เกษตรกรจำนวน 752 ครัวเรือน เป็นเงิน 10.19 ล้านบาท

เงินประกันมันสำปะหลัง

ทั้งนี้ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 โดยกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้เสนอ และมติคณะกรรมการ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ได้เห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ดำเนินการ “โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64”

โครงการดังกล่าว เพื่อช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ให้มีรายได้ที่แน่นอน ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาราคามันสำปะหลังตกต่ำและสร้างความมั่นคงในอาชีพ เป้าหมายเกษตรกร 524,000 ครัวเรือน วงเงินงบประมาณ 9,570 ล้านบาท โดยประกันรายได้หัวมันสำปะหลังสดเชื้อแป้ง 25% กิโลกรัมละ 2.50 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 100 ตัน และต้องไม่ซ้ำแปลง ในพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังทั่วประเทศ

สำหรับหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ต้องขึ้นทะเบียนเพาะปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 กับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยแจ้งเพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564 และแจ้งระยะเวลาเก็บเกี่ยว กับกรมส่งเสริมการเกษตร นับจากวันที่เพาะปลูก ไม่น้อยกว่า 8 เดือน

กษาปณ์ เงินรวง

ขณะที่ เกษตรกรสามารถใช้สิทธิได้ ในช่วงการเก็บเกี่ยวที่ระบุไว้ในทะเบียนเกษตรกร โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินส่วนต่างครั้งแรกในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 สำหรับเกษตรกรที่เพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 และระบุวันคาดว่าเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2563 และจ่ายต่อไปทุกวันที่ 1 ของเดือน เป็นระยะเวลา 12 เดือน หรือจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2564

ในส่วนของขั้นตอนการจ่ายเงินนั้น กรมส่งเสริมการเกษตร จะทำการตรวจสอบข้อมูล แล้วส่งมายัง ธ.ก.ส. เพื่อให้โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง ซึ่งเงินประกันรายได้ดังกล่าว เป็นส่วนต่างระหว่าง ราคาประกันรายได้ กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง ที่กำหนดโดย คณะอนุกรรมการกำกับดูแล และกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกมันสำปะหลัง ณ ช่วงเวลาในแต่ละงวดการโอนเงิน

การคิดเกณฑ์กลางอ้างอิง จะใช้ราคาเฉลี่ยรับซื้อหัวมันสด เชื้อแป้ง 25% ที่มีการซื้อขายจริงในตลาดจากจังหวัดที่เป็นแหล่งเพาะปลูกสำคัญ ครอบคลุมทุกภูมิภาค

เงื่อนไขโครงการ เกษตรกร 1 ครัวเรือน จะใช้สิทธิได้ 1 ครั้ง และการคำนวณผลผลิตที่จะได้รับการชดเชย จะใช้เกณฑ์ปริมาณผลผลิตต่อไร่ย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2560/61 ปี 2561/62 และปี 2562/63) ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะได้เท่ากับ 3,419 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อคูณด้วยจำนวนไร่ตามที่เกษตรกรได้ขึ้นทะเบียนไว้แต่การจ่าย ประกันรายได้ ต้องไม่เกินครัวเรือนละ 100 ตัน

เกษตรกรสามารถตรวจสอบการโอนเงินได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ และกรณีที่เกษตรกรลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect จะได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่าน LINE Official BAAC Family เมื่อเงินเข้าบัญชีของท่านแล้ว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT