ดูหนังออนไลน์
Business

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ หนี้สาธารณะไทย พุ่ง 7.8 ล้านล้านบาท

 

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ หนี้สาธารณะ คงค้างพุ่ง 7.8 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 49.34 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ

วันนี้ (27 พ.ย.)  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องรายงานสถานะ หนี้สาธารณะ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และรายการการกู้เงิน และค้ำประกัน ระหว่างเดือนเมษายน 2563 – ถึงเดือนกันยายน 2563

หนี้สาธารณะ

ด้วยพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 16 วรรคสอง กำหนดให้กระทรวงการคลัง สรุปรายงานสถานะของหนี้สาธารณะ และประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายใน 60 วัน หลังจากวันสิ้นเดือนมีนาคม และเดือนกันยายนของทุกปี

รายงานดังกล่าวต้องแสดงหนี้สาธารณะที่เกิดจากการกู้เงิน และค้ำประกัน ณ วันสิ้นเดือนดังกล่าว รวมทั้งรายการการกู้เงินและค้ำประกัน ที่เกิดขึ้นใหม่ ในช่วงระยะเวลาระหว่างเดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม และเดือนเมษายน ถึงเดือนกันยายน ตามลำดับ

กระทรวงการคลัง ขอรายงานสถานะ หนี้สาธารณะ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และรายการการกู้เงิน และค้ำประกัน ระหว่างเดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนกันยายน 2563 ดังนี้

1.รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563  มีจำนวน 7,848,155.88 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 49.34 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP)

  • หนี้รัฐบาล จำนวน 6,734,881.76 ล้านบาท
  • หนี้รัฐวิสาหกิจ จำนวน 795,980.29 ล้านบาท
  • หนี้รัฐวิสาหกิจที่ท้าธุรกิจให้กู้ยืมเงิน ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ และธุรกิจประกันสินเชื่อ (รัฐบาลค้ำประกัน) จำนวน 309,472.36 ล้านบาท
  • หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐจำนวน 7,821.47 ล้านบาท

2. รายการการกู้เงิน และค้ำประกันระหว่างเดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนกันยายน 2563

คณะกรรมการนโยบาย และกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีได้จัดทำแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2563 (แผนฯ) เพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ประกอบด้วย 3 แผนย่อย

ซึ่งภายหลังการปรับปรุงแผนฯ ครั้งที่ 2 ทำให้วงเงินรวมในแผนฯ ที่จะบริหารจัดการมีจำนวนทั้งสิ้น 2,991,574.40 ล้านบาท โดยในระหว่างเดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนกันยายน 2563 กระทรวงการคลัง และรัฐวิสาหกิจ ได้ดำเนินการกู้เงิน และบริหารหนี้ เป็นวงเงินทั้งสิ้น 1,532,464.86 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.23 ของแผนฯ

ในช่วงเดือนเมษายน 2563  ถึงเดือนกันยายน 2563 มีการก่อหนี้ใหม่ วงเงินรวม 1,128,384.98 ล้านบาท  รวมถึง การก่อหนี้ใหม่ของรัฐบาล วงเงินรวม 1,068,628.13 ล้านบาท ในจำนวนนี้ เป็นหนี้ ที่รัฐบาลกู้มาใช้โดยตรง วงเงินรวม 684,093.00 ล้านบาท และรัฐบาลกู้มาให้กู้ต่อ วงเงินรวม 10,774.13 ล้านบาท

รายงานสถานะ หนี้สาธารณะ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และรายการ การกู้เงิน และค้ำประกัน ระหว่างเดือน เมษายน 2563 ถึง เดือนกันยายน 2563

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team