ดูหนังออนไลน์
General

ทส. ติดตามงานฟื้นฟูแหล่งน้ำ ช่วยโรงพยาบาลเชียงใหม่

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการก่อสร้าง โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสนับสนุนโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา จังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ (26 พ.ย.) นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) พร้อมด้วย นายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค1 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า การดำเนินการก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ สนับสนุนโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

จุดที่ 1  เป็นการก่อสร้างถังเก็บน้ำสำหรับใช้ในอาคารฟอกไต จุดที่ 2 การก่อสร้างระบบเครื่องกรองก่อนเข้าศูนย์ระบบ RO จุดที่ 3 การวางท่อส่งน้ำ และจุดที่ 4 การก่อสร้างที่วางปั๊มสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

นายธเนศพล เน้นย้ำให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดําเนินการให้ได้ปริมาณงาน และคุณภาพตามแบบที่ถูกต้อง ตามหลักวิชาการ และแบบแปลนที่ได้มาตรฐาน มีความแข็งแรงและความปลอดภัย รวมถึงกำชับให้ปรับพื้นที่บริเวณโครงการให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

ส่วนในเรื่องของปั๊มส่งน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จพร้อมทดลองใช้งานจริง ในการลงพื้นที่ตรวจโครงการ ครั้งต่อไป ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคมนี้  สำหรับการดำเนินการในส่วนอื่นๆ ของการตรวจติดตามความก้าวหน้าครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team