ดูหนังออนไลน์
Business

‘ทอท.’ แจ้งผลประกอบการปีงบฯ 63 กำไรวูบ 83% เหลือ 4.3 พันล้าน ไฟเขียวแจกปันผล

ผลประกอบการ ปีงบฯ 63 “ทอท.” กำไรวูบ 83% ลดเหลือ 4.3 พันล้าน ไฟเขียวแจกปันผล 0.19 บาทต่อหุ้น ไม่ชะลอแผนขยายสนามบิน เชื่อการเดินทางฟื้นจากโควิด-19 เร็ว

วันนี้ (25 พ.ย. 63) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ผู้บริหารสนามบินหลัก 6 แห่งของประเทศไทย แจ้ง ผลประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทอท. ผลประกอบการ

ในปีงบประมาณ 2563 ทอท. มีกำไรสุทธิ 4,320.68 ล้านบาท ลดลง 20,705.69 ล้านบาท หรือลดลง 83% จากปีงบประมาณ 2562 ที่มีกำไรสุทธิ 25,026.69 ล้านบาท

ทั้งนี้ ทอท. มีรายได้รวม 33,275.51 ล้านบาท ลดลง 31,291.28 ล้านบาท หรือ 48%, ค่าใช้จ่ายรวมอยู่ที่ 27,938.93 ล้านบาท ลดลง 5,143.55 ล้านบาท หรือ 15.55% และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้อยู่ที่ 1,038.04 ล้านบาท ลดลง 5,350.72 ล้านบาท หรือ 83.75%

สาเหตุที่กำไรสุทธิลดลง เนื่องจากภาพรวมของผลการดำเนินงานด้านปริมาณการจราจรทางอากาศของ ทอท. ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 –กันยายน 2563 ลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

สาเหตุเกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย และหลายประเทศมีการระบาดซ้ำ การจำกัดการเดินทางเข้าออกนอกประเทศ ส่งผลกระทบไปทั่วโลก โดยเฉพาะการเดินทางทางอากาศที่ทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ทั้งสายการบิน สนามบิน การท่องเที่ยวต้องประสบปัญหาการดำเนินธุรกิจอย่างรุนแรง

ในงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ปริมาณการจราจรทางอากาศของท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ ทอท. มีจำนวนเที่ยวบินรวม 515,185 เที่ยวบิน ลดลง 42.51% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน แบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ 244,511 เที่ยวบิน และเที่ยวบินภายในประเทศ 270,674 เที่ยวบิน

ส่วนจำนวนผู้โดยสารรวมมีทั้งหมด 72.64 ล้านคน ลดลง 48.80% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน แบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 37.49 ล้านคนและผู้โดยสารภายในประเทศ 35.15 ล้านคน โดยการลดลงส่วนใหญ่มาจากเที่ยวบินและผู้โดยสารระหว่างประเทศ

นอกจากนี้ ทอท .ได้มีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการและสายการบินที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ (บอร์ด) ทอท. เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 22 เมษายน 2563 และวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ตามลำดับ และล่าสุดเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ได้มีมติอนุมัติการขยายระยะเวลามาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการและสายการบินเกี่ยวกับค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการการใช้บริการในอาคาร และค่าผลประโยชน์ตอบแทนคงที่รายเดือน รวมถึงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศจากเดิมสิ้นสุด ณวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ทั้งนี้ เพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ประกอบการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม แม้ในปีงบประมาณ 2563 จะมีปัญหาโควิด-19 ส่งผลให้ปริมาณเที่ยวบินและผู้โดยสารลดลงอย่างมากแต่ ทอท.ยังสามารถรับรู้รายได้จำนวนมากในช่วงต้นปีงบประมาณ ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 – มกราคม 2563 ทำให้ในปีนี้ ทอท. ยังคงผลการดำเนินงานที่เป็นกำไรสุทธิ

ด้านเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 อยู่ที่จำนวน 5,828.08 ล้านบาท ลดลง 4,104.38 ล้านบาท จากวันที่ 30 กันยายน 2562 ที่มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 9,932 ล้านบาท

แม้ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั่วโลกยังไม่คลี่คลาย แต่ ทอท. ไม่ได้ชะลอแผนการลงทุนพัฒนาท่าอากาศยาน ทั้งนี้ เมื่อภายหลังสถานการณ์โควิด-19 ผ่านพ้นไป จำนวนผู้โดยสารจะฟื้นกลับมาอย่างรวดเร็วซึ่งจะส่งผลให้ ทอท. มีความพร้อมในการรองรับเที่ยวบินและผู้โดยสารที่จะกลับมาเป็นปกติได้ในอนาคต

นอกจากนี้ วันนี้ (25 พ.ย. 63) บอร์ด ทอท. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 12/2563 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิแอร์พอร์ตและระเบียบวาระการประชุม

วาระสำคัญคือ การพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท คิดเป็นเงินรวม 2,714 ล้านบาท หรือเท่ากับ 62.54% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทในปีบัญชี 2563 โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 8 ธันวาคม 2563 กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

อย่างไรก็ตาม ทอท. ไม่ได้แจ้งผลประกอบการของไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563 ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่อย่างใด

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
NOPPHAWHAN TECHASANEE